Verrekeningen met reserves

4.2.3 Verrekeningen met reserves

In de begroting zijn de volgende verrekeningen met reserves verwerkt.

Programma / omschrijving

Reserve 

2017

2018

2019

 3: Onderwijs en educatie 

65

95

88

Mutatie reserve IHP

IHP 

60

90

83

Natuur en milieu-educatie t/m 2020

Groenfonds 

5

5

5

4: Leefbaarheid

284

39

64

De Petrus: Incidentele bijdrage

Kap.lstn accommodatiebeleid

194

0

0

Vrijval ter dekking kapitaallasten 

Kap.lstn accommodatiebeleid

33

33

33

De Petrus: subsidie verbouwing

Algemene reserve

1.100

0

0

De Petrus: Verkoop bibliotheek

Algemene reserve

-1.095

0

0

Duurzaamheidsmaatrgelen Bergenshuizen 

Budgetoverhevelingen 

50

0

0

Gymvoorziening Martinihal extra lasten

Gymvoorzieningen 

2

6

31

 5: Zorg, arbeid en inkomen  

59

0

0

Begeleiding statushouders

Budgetoverhevelingen 

59

0

0

 8: Openbare ruimte  

244

623

-122

Convenant natuurpark de Kwebben 

Groenfonds 

2

2

2

Groene- en blauwe diensten t/m 2019

Groenfonds 

5

5

5

Doorgeschoven werkzaamheden groenonderhoud

Budgetoverhevelingen 

16

0

0

Dotatie bijdrage natuurcompensatie

Groenfonds 

0

0

0

Bijdrage uit reserve Rijksinfra

Rijksinfra

714

1.116

379

Structurele dotatie reserve Rijksinfra

Rijksinfra

-493

-500

-508

Programma / omschrijving

Reserve 

2020

2021

 3: Onderwijs en educatie 

81

64

Mutatie reserve IHP

IHP 

76

64

Natuur en milieu-educatie t/m 2020

Groenfonds 

5

0

4: Leefbaarheid

64

63

De Petrus: Incidentele bijdrage

Kap.lstn accommodatiebeleid

0

0

Vrijval ter dekking kapitaallasten 

Kap.lstn accommodatiebeleid

33

33

De Petrus: subsidie verbouwing

Algemene reserve

0

0

De Petrus: Verkoop bibliotheek

Algemene reserve

0

0

Duurzaamheidsmaatrgelen Bergenshuizen 

Budgetoverhevelingen 

0

0

Gymvoorziening Martinihal extra lasten

Gymvoorzieningen 

31

30

 5: Zorg, arbeid en inkomen  

0

0

Begeleiding statushouders

Budgetoverhevelingen 

0

0

 8: Openbare ruimte  

4.812

2.198

Convenant natuurpark de Kwebben 

Groenfonds 

2

2

Groene- en blauwe diensten t/m 2019

Groenfonds 

0

0

Doorgeschoven werkzaamheden groenonderhoud

Budgetoverhevelingen 

0

0

Dotatie bijdrage natuurcompensatie

Groenfonds 

0

0

Bijdrage uit reserve Rijksinfra

Rijksinfra

5.326

2.720

Structurele dotatie reserve Rijksinfra

Rijksinfra

-516

-524

Programma / omschrijving

Reserve 

2017

2018

2019

9: Bouwen en wonen

-457

-4.013

-2.200

Bijdrage i.v.m. weidevogelconvenant

Groenfonds 

5

5

5

Afschrijving Zeeheldenbuurt

Zeeheldenbuurt

116

0

0

Bijdrage legeskosten Ruimte voor Ruimte 

Bovenwijkse voorzieningen 

52

0

0

Bijdrage verkoopkosten Schoonveld

Kapitaallasten accommodaties 

55

0

0

Dotatie verkoopopbrengst Schoonveld 

Kapitaallasten accommodaties 

0

-722

0

Verkoop villa Bleijenburg

Rijksinfra 

-215

0

0

  Bijdrage verkoopkosten Mariëllaschool

Rijksinfra 

5

0

0

Winst verkoop vastgoed

Rijksinfra 

0

-2.742

-1.404

Bijdrage verlies school 

IHP 

0

0

881

Winst verkoop vastgoed 

Algemene reserve

0

-555

-1.682

Verkoop pachtgronden Cromvoirt  

Algemene reserve 

-130

0

0

Provinciale exploitatiebijdrage Ruimte voor Ruimte 

Bovenwijkse voorzieningen 

-345

0

0

Grondexploitatie 

22

-3.195

-2.970

Grondcomplexen saldi BIE (incl bijdragen BWV)

Grondexploitatie 

0

-3.229

-2.984

Vennootschapsbelasting

Grondexploitatie 

22

34

14

Toevoeging ontvangen bijdragen fonds BWV

Bovenwijkse voorzieningen

-98

-165

-76

Dekking jaarlijkse dotatie fonds BWV

Grondexploitatie 

98

165

76

 Algemene dekkingsmiddelen

0

573

0

Vrijval bestemmingsreserve WMO 

WMO

207

0

0

Vrijval reserve Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

99

0

0

Vrijval reserve IHP

IHP

0

700

0

Toevoeging vrijval reserve IHP

Algemene reserve

0

-700

0

Toevoeging reserve WMO 

Algemene reserve

-207

0

0

Toevoeging reserve Jeugd en gezin

Algemene reserve

-99

0

0

Bijdrage ter dekking incidentele lasten 

Algemene reserve

0

573

0

Resultaatbestemming 2016

Saldo jaarrekening (2016)

281

0

0

Resultaatbestemming 2016

Algemene reserve

-156

0

0

Resultaatbestemming 2016

Reserve Budgetoverhevelingen 

-125

0

0

217

-5.878

-5.139

Programma / omschrijving

Reserve 

2020

2021

9: Bouwen en wonen

5

5

Bijdrage i.v.m. weidevogelconvenant

Groenfonds 

5

5

Afschrijving Zeeheldenbuurt

Zeeheldenbuurt

0

0

Bijdrage legeskosten Ruimte voor Ruimte 

Bovenwijkse voorzieningen 

0

0

Bijdrage verkoopkosten Schoonveld

Kapitaallasten accommodaties 

0

0

Dotatie verkoopopbrengst Schoonveld 

Kapitaallasten accommodaties 

0

0

Verkoop villa Bleijenburg

Rijksinfra 

0

0

  Bijdrage verkoopkosten Mariëllaschool

Rijksinfra 

0

0

Winst verkoop vastgoed

Rijksinfra 

0

0

Bijdrage verlies school 

IHP 

0

0

Winst verkoop vastgoed 

Algemene reserve

0

0

Verkoop pachtgronden Cromvoirt  

Algemene reserve 

0

0

Provinciale exploitatiebijdrage Ruimte voor Ruimte 

Bovenwijkse voorzieningen 

0

0

Grondexploitatie 

-49

0

Grondcomplexen saldi BIE (incl bijdragen BWV)

Grondexploitatie 

-49

0

Vennootschapsbelasting

Grondexploitatie 

0

0

Toevoeging ontvangen bijdragen fonds BWV

Bovenwijkse voorzieningen

0

0

Dekking jaarlijkse dotatie fonds BWV

Grondexploitatie 

0

0

 Algemene dekkingsmiddelen

0

0

Vrijval bestemmingsreserve WMO 

WMO

0

0

Vrijval reserve Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

0

0

Vrijval reserve IHP

IHP

0

0

Toevoeging vrijval reserve IHP

Algemene reserve

0

0

Toevoeging reserve WMO 

Algemene reserve

0

0

Toevoeging reserve Jeugd en gezin

Algemene reserve

0

0

Bijdrage ter dekking incidentele lasten 

Algemene reserve

0

0

Resultaatbestemming 2016

Saldo jaarrekening (2016)

0

0

Resultaatbestemming 2016

Algemene reserve

0

0

Resultaatbestemming 2016

Reserve Budgetoverhevelingen 

0

0

4.912

2.329

Structurele verrekening met reserves

Een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is voorgeschreven. Dit overzicht laat zien in welke mate de begroting structureel gedekt wordt vanuit de reserves.

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves                                                        x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Structurele toevoegingen aan reserves

Toevoeging reserve rijksinfra N-65

500

508

516

524

Totaal structurele toevoegingen reserves

500

508

516

524

Structurele onttrekkingen aan reserves 

Vrijval reserve IHP

90

83

76

64

Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid

33

33

33

33

Bijdrage reserve Gymvoorziening

6

31

31

30

Bijdrage reserve Rijksinfra 

1.116

379

5.326

2.720

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

1.245

526

5.466

2.846

Per saldo structurele toevoeging reserves

-745

-18

-4.950

-2.322

Vrijval Reserve IHP
Vanaf 2006 is structureel begrotingsruimte vrij gemaakt voor het IHP. Conform het dekkingsplan voor het IHP  zijn in de periode 2006 t/m 2014 bedragen gestort in de reserve IHP. Vanaf 2015 zijn de werkelijke lasten hoger dan de begrotingsruimte en wordt de reserve ingezet als dekkingsmiddel.

Vrijval reserve dekking kapitaallasten accommodatiebeleid
Volgens het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid wordt de (netto-) verkoopopbrengst van de te verkopen accommodaties gestort in een bestemmingsreserve. Met een jaarlijkse bijdrage uit deze bestemmingsreserve kan een gedeelte van de kapitaallasten van de investeringen in de accommodaties Elzenburg en Rozenoord worden gedekt.

Bijdrage reserve gymvoorziening
De reserve gymvoorziening wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de investeringen in de gymvoorzieningen.

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Rijksinfra
Door een herschikking van de reserves is er een bestemmingsreserve gevormd voor de Rijksinfra PHS en N65. Deze reserve wordt nog verder aangevuld met een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie (structureel) en de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidenteel).
Uit de reserve valt jaarlijks (structureel) een bedrag vrij om de gemaakte kosten te dekken. Deze bijdrage kan per jaar schommelen afhankelijk van de voor dat jaar geraamde kosten volgens het dekkingsplan.

Bijdrage groenfonds
De bijdragen in het kader van de weidevogelconvenant worden gedekt uit het groenfonds.