Meerjarenraming vermogenspositie

4.2 Meerjarenraming vermogenspositie

Taakveld

Omschrijving

Baten 2018

Lasten 2018

Saldo 2018

0.1

Bestuur

0

1.582

-1.582

0.10

Mutatie reserves

2.734

8.612

-5.878

0.11

Resultaat van rekening van baten en lasten

0

6

-6

0.2

Burgerzaken

604

1.005

-401

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

6.657

2.853

3.804

0.4

Overhead

88

8.121

-8.033

0.5

Treasury

161

19

142

0.61

OZB woningen

4.897

425

4.472

0.62

OZB niet-woningen

3.062

11

3.051

0.64 

Belastingen overig

50

50

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

33.753

4

33.749

0.8

Overige baten en lasten

8

-135

143

0.9

Vennootschapsbelasting

0

34

-34

1.1

Crisisbeheer en brandweer

0

1.333

-1.333

1.2

Openbare orde en veiligheid

14

452

-438

2.1 

Verkeer en vervoer

139

2.034

-1.895

2.5

Openbaar vervoer

25

1.445

-1.420

3.1

Economische ontwikkeling

0

220

-220

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

18

23

-5

3.4

Economische promotie

257

180

77

4.2

Onderwijshuisvesting

233

2.615

-2.382

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

161

593

-432

5.1

Sportbeleid en activering

0

518

-518

5.2

Sportaccomodaties

370

1.158

-788

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

13

977

-964

5.4

Musea

0

51

-51

5.5

Cultureel erfgoed

0

69

-69

5.6

Media

0

541

-541

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

61

1.806

-1.745

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

160

3.631

-3.472

6.2

Wijkteams

8

821

-813

6.3

Inkomensregelingen

4.277

6.348

-2.072

6.4

Begeleide participatie

0

4.131

-4.131

6.5

Arbeidsparticipatie

35

920

-885

6.6

Maatwerkvoorzieningen WMO

0

324

-324

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

555

4.271

-3.716

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

4.174

-4.174

7.1

Volksgezondheid

0

802

-802

7.2

Riolering

3.739

2.979

760

7.3

Afval

2.952

2.318

633

7.4

Milieubeheer

0

129

-129

7.5

Begraafplaatsen en cremetoria

13

13

0

8.1

Ruimtelijke ordening

498

1.211

-713

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.880

1.654

3.226

8.3

Wonen en bouwen

860

1.004

-144

Totaal

71281

71281

0