Meerjarenraming baten en lasten

4.1 Meerjarenraming baten en lasten

 

Rekening 

Begroting                          bedragen x 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BATEN 

01 Burger en bestuur

571

591

604

615

628

641

02 Veiligheid

140

14

14

15

15

15

03 Jeugd en onderwijs

199

227

212

171

173

175

04 Leefbaarheid

23

47

523

546

401

394

05 Zorg, arbeid en inkomen

4.938

5.222

4.915

4.903

4.868

4.868

06 Economische zaken

35

37

38

39

39

40

07 Afval

3.268

3.020

2.983

3.036

3.063

3.094

08 Openbare ruimte

4.620

3.747

3.917

3.946

3.977

4.006

09 Bouwen en wonen

2.572

6.316

8.015

5.919

1.299

1.325

10 Grondexploitatie

4.934

1.026

4.880

4.063

484

0

Financiering en dekkingsmiddelen

42.959

41.261

42.163

42.811

43.530

44.100

Overhead

31.709

884

284

313

313

330

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien 

0

0

0

0

0

0

Totaal baten 

95.967

62.392

68.548

66.377

58.790

58.988

LASTEN

01 Burger en bestuur

4.290

2.351

2.587

2.638

2.643

2.619

02 Veiligheid

2.006

1.657

1.670

1.695

1.722

1.750

03 Jeugd en onderwijs

8.672

8.001

7.998

7.511

7.549

7.558

04 Leefbaarheid

4.812

5.658

4.887

5.049

5.039

5.085

05 Zorg, arbeid en inkomen

20.366

19.591

18.967

18.950

18.853

18.988

06 Economische zaken

673

516

489

440

446

454

07 Afval

2.780

2.343

2.344

2.385

2.408

2.429

08 Openbare ruimte

10.704

7.098

8.229

7.634

12.736

10.272

09 Bouwen en wonen

3.808

5.890

5.168

4.847

2.437

2.480

10 Grondexploitatie

4.484

1.028

1.654

1.083

438

3

Overhead

31.709

8.295

8.316

8.544

8.591

8.722

Financiering en dekkingsmiddelen

666

340

296

277

264

272

Heffing VPB

26

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien 

0

66

60

60

60

60

Totaal lasten 

94.997

62.834

62.665

61.113

63.186

60.692

 

Rekening 

Begroting                          bedragen x 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Saldi programma's

01 Burger en bestuur

-3.719

-1.760

-1.983

-2.023

-2.015

-1.978

02 Veiligheid

-1.866

-1.643

-1.656

-1.680

-1.707

-1.735

03 Jeugd en onderwijs

-8.473

-7.774

-7.786

-7.340

-7.376

-7.383

04 Leefbaarheid

-4.789

-5.611

-4.364

-4.503

-4.638

-4.691

05 Zorg, arbeid en inkomen

-15.428

-14.369

-14.052

-14.047

-13.985

-14.120

06 Economische zaken

-638

-479

-451

-401

-407

-414

07 Afval

488

677

639

651

655

665

08 Openbare ruimte

-6.085

-3.351

-4.312

-3.688

-8.759

-6.266

09 Bouwen en wonen

-1.236

426

2.847

1.072

-1.138

-1.155

10 Grondexploitatie

449

-2

3.226

2.980

46

-3

Overhead

0

-7.411

-8.032

-8.231

-8.278

-8.392

Financiering en dekkingsmiddelen

42.293

40.921

41.867

42.534

43.266

43.828

Heffing VPB

-26

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien 

0

-66

-60

-60

-60

-60

Saldo Baten en lasten 

969

-442

5.883

5.264

-4.396

-1.704

Rekening 

Begroting                          bedragen x 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

01 Burger en bestuur

02 Veiligheid

03 Jeugd en onderwijs

184

65

95

88

81

64

04 Leefbaarheid

287

284

39

64

64

63

05 Zorg, arbeid en inkomen

0

59

0

0

0

0

06 Economische zaken

0

0

0

0

0

0

07 Afval

0

0

0

0

0

0

08 Openbare ruimte

113

244

623

-122

4.812

2.198

09 Bouwen en wonen

-1.250

-457

-4.013

-2.200

5

5

10 Grondexploitatie

-63

0

34

14

0

0

Algemene dekkingsmiddelen 

400

0

573

0

0

0

Totaal  verrekening reserves

-328

196

-2.649

-2.156

4.962

2.329

Afronding

Jaarresultaat incl.  grondexploitatie

641

-245

3.235

3.109

565

626

Bestemming resultaat grondexploitatie

360

0

3.229

2.984

49

0

Jaarresultaat algemene dienst

281

-245

6

126

516

626

De programmabegroting met meerjarenperspectief is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld bij de kadernota. Daarnaast zijn nog de ontwikkelingen meegenomen die tussen het opstellen van de kadernota en de programmabegroting hebben plaatsgevonden (periode juli tot september). De financiële consequenties van deze ontwikkelingen zijn in de programmabegroting doorgerekend voor de periode 2018 tot en met 2021. Dit heeft geresulteerd in de bovenstaande ramingen voor de programmabudgetten.
Een toelichting op de belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van het vorig begrotingsjaar is opgenomen onder de betreffende programma’s in hoofdstuk 2.

In verband met een wijziging van de begrotings- en verslagleggingsregels zijn de kosten van overhead met ingang van 2017 apart in de rekening van baten en lasten opgenomen en niet langer aan de taakvelden en programma’s toegerekend