Stand en verloop van de reserves

 

Staat van reserves                      x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

6.183

6.770

7.452

9.134

9.134

9.134

Reserve saldi jaarrekening

281

-245

-239

-114

402

1.028

Reserve grondexploitatie algemeen

3.942

3.822

6.852

9.745

9.795

9.795

Overige bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve IHP

2.253

2.193

1.403

439

363

299

Bestemmingsreserve gymvoorzieningen

284

282

276

245

214

184

Reserve kapitaallasten accommodatiebeleid

363

81

769

736

703

670

Reserve Jeugd en gezin

99

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wmo

207

0

0

0

0

0

Reserve Groenfonds

130

113

96

79

67

60

Bestemmingsreserve Rijksinfrastructuur 

22.367

22.355

24.482

26.014

21.204

19.009

Reserve Zeeheldenbuurt

383

267

267

267

267

267

Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen

53

444

610

686

686

686

Totaal 

36.546

36.084

41.967

47.232

42.835

41.132

Algemene reserve
De algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Hiervoor dient een minimale buffer te worden aangehouden. (zie hiervoor hoofdstuk 3.2.3. Weerstandsvermogen)

Reserve saldi jaarrekening
Dit betreft de cumulatie van de begrote jaarresultaten van de activiteiten van de algemene dienst. Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt de raad een besluit over de bestemming van de overschotten of de dekking van de tekorten. Normaal gesproken worden deze resultaten verrekend met de algemene reserve

Reserve Grondexploitatie
De reserve grondexploitatie dient in eerste instantie om onvoorziene risico’s binnen de grondexploitatie op te kunnen vangen. De minimaal gewenste omvang van de reserve wordt bepaald met behulp van een risico-inventarisatie die jaarlijks bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie aan de raad wordt voorgelegd. Beleidslijn is dat alle resultaten uit de grondexploitatie met de reserve worden verrekend.

Reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
De reserve IHP wordt ingezet als dekkingsmiddel voor het IHP. In de begroting is structureel budgetruimte vrij gemaakt voor het IHP. De verschillen tussen dit budget en de realisatie worden verrekend met de reserve. In de beginjaren werd niet het gehele budget benut en is het overschot aan de reserve toegevoegd. Vanaf 2015 treden er tijdelijk tekorten op die gedekt worden uit deze reserve. Op deze wijze wordt een meerjarig sluitende dekking voor het IHP project bereikt.
In 2018 valt € 700.000 van de bestemmingsreserve vrij ten gunste van de algemene reserve.
De vrijval uit de reserve IHP is veroorzaakt door:
- De kapitaallasten van het gebouw Hertog van Brabantschool komen ten laste van het IHP.
  Na verkoop komen deze te vervallen en ontstaat ruimte in bestemmingsreserve.
- Op verzoek van de accountant is de incidentele bijdrage uit de voorziening groot onderhoud
  voor het IKC Vught Zuid omgezet naar een structurele bijdrage uit de bestemmingsreserve.
- Bij de vorming van de reserve IHP is uitgegaan van de toen geldende normbedragen.
  De votering van de investeringskredieten door de Raad, inclusief de recente aanvulling, is
  gebaseerd op lagere normbedragen. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager en resteert ruimte in
  de reserve IHP.

Reserve Gymvoorzieningen
In de vergadering van 1-10-2015 heeft de raad via amendement besloten om het restant van de voorziening buitenonderhoud scholen te bestemmen voor de financiering van een gymvoorziening.

Reserve kapitaallasten accommodatiebeleid
Uitgangspunt voor het accommodatiebeleid is dat de opbrengst van locaties die niet meer worden gebruikt, wordt ingezet ter financiering van het accommodatiebeleid.
De opbrengsten onder aftrek van de boekwaarden worden gestort in een bestemmingsreserve en vallen in een periode van 25 jaar vrij ten gunste van de exploitatie.

Reserve verenigingsreserve IJzeren Man.
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2013 is besloten € 295.000 te bestemmen voor noodzakelijk onderhoud, herstel en aanpassing van het verenigingscomplex IJzeren Man. Dit op voorwaarde dat de verenigingen het beheer overnemen en hiervoor een jaarlijkse canon betalen.

Reserve Jeugd en Gezin
Bij het vaststellen van de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 heeft de raad besloten tot de instelling van een Reserve Jeugd en Gezin en hierin een bedrag van € 99.457 te storten. Binnen de meerjarenbegroting is deze reserve niet ingezet voor de uitvoering van het bestaande beleid.
Bij de begroting 2017 is deze reserve afgewikkeld en toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserve Wmo
In 2007 en 2008 werden de, ten opzichte van de begroting, gerealiseerde overschotten aan de Reserve Wmo toegevoegd. Aanwending van de reserve bleek afgelopen jaren niet nodig.
Bij de begroting 2017 is deze reserve afgewikkeld en toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve Groenfonds
Het groenfonds is een financiële reserve die bedoeld is om groen gerelateerde projecten te financieren. Het college kan de middelen uit dit fonds aanwenden binnen de kaders die de raad heeft aangegeven.

Reserve Rijksinfrastructuur
Voor de kosten van het project PHS en de aanpassing van de N65 is een dekkingsplan in de meerjarenbegroting opgenomen. De reserve Rijksinfra vormt hier onderdeel van.

Reserve Zeeheldenbuurt
Als onderdeel van het dekkingsplan voor het project Zeeheldenbuurt werd een bedrag van € 750.000 vrij gemaakt uit de algemene middelen. Hiervan resteert per 1-1-2017 € 383.000. waarvan in 2017 € 116.000 wordt ingezet.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen
De reserve wordt gevoed uit opslagen op de grondprijzen in de projecten van de grondexploitatie. Uit deze reserve kunnen planoverschrijdende werken worden bekostigd. Besteding vindt pas plaats na voorafgaande goedkeuring door de raad. De nota Bovenwijkse voorzieningen vormt het beleidskader voor deze reserve. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de investeringen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze reserve. Volgens de nota moeten de werken een infrastructureel karakter hebben.