Overzicht incidentele baten en lasten

 
Het is van belang dat de begroting transparant is en dat er zowel voor de gemeenteraad als voor de externe toezichthouders helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van  incidentele baten en lasten wordt gevoegd. Met behulp van dit overzicht kan bepaald worden in hoeverre een formeel sluitende begroting ook structureel in evenwicht is. De staat wordt ook gebruikt om het kengetal voor de structurele exploitatieruimte te bepalen.

Bij het begrip incidenteel moeten we denken aan baten en lasten die zich gedurende maximaal
3 jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om eenmalige zaken. Een begroting zal ieder jaar een bedrag voor dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Ook hiervan is een overzicht voorgeschreven. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 4.2.3.

Meerjarige tijdelijk geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit worden aangemerkt als incidentele baten en lasten ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

Incidentele baten en lasten                               x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Incidentele baten 

Gem. accomm.  Huuropbrengsten

149

151

0

0

Vrijval provinciale exploitatiebijdrage  R.v.R.

450

450

0

0

Verkopen vastgoed 

4.018

2.205

0

0

Grondexploitatie BIE Winstneming

3.229

2.984

49

0

Totaal incidentele baten

7.846

5.790

49

0

Incidentele lasten 

Verkiezingen 

20

40

0

0

Transformatie jeugdbeleid

200

0

0

0

Huur Zwengel 

140

0

0

0

Bijdrage in investeringen onderwijs Zorgpark Voorburg

18

0

0

0

Verhuiskosten IHP Vught Zuid

50

0

0

0

Exploitatielasten af te stoten vastgoed

121

77

0

0

Vrijetijdseconomie en erfgoed

55

0

0

0

Provinciale exploitatiebijdrage Ruimte voor Ruimte

450

450

0

0

Invoering omgevingswet

60

0

0

0

Vennootschapsbelasting

34

14

0

0

Organisatieontwikkeling

75

75

0

0

Totaal incidentele lasten

1.223

656

0

0

Gerealiseerd saldo incidentele baten en lasten 

6.623

5.134

49

0

Verrekeningen met reserves 

Baten 

Bijdrage groenfonds: natuur en milieueducatie

5

5

5

0

Bijdrage groenfonds: groene- en blauwe diensten 

5

5

0

0

Bijdrage groenfonds: natuurpark de Kwebben

2

2

2

2

Bijdrage groenfonds:  weidevogelconvenant  

5

5

5

5

Bijdrage reserve IHP: verkoop school

0

881

0

0

Bijdrage reserve grondexploitatie: VPB

34

14

0

0

Bijdrage algemene reserve incidentele uitgaven

573

0

0

0

Lasten 

Reserve Rijksinfra: verkoop vastgoed 

-2.742

-1.404

0

0

Algemene reserve: verkoop vastgoed

-555

-1.682

0

0

Res Accommodaties:  verkoop Schoonveld

-722

0

0

0

Reserve grondexploitatie: Winst BIE

-3.229

-2.984

-49

0

Totaal met reserves verrekende incidentele baten en lasten 

-6.623

-5.158

-37

7

Jaarresultaat incidentele baten en lasten 

0

-24

12

7