Overhead

Met ingang van 2017 moet de overhead, als gevolg van gewijzigde regels in het BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording), apart worden verantwoord.
Deze kosten mogen niet meer toegerekend worden aan de primaire activiteiten op de programma's. In de programma's worden alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

De volgende uitgangspunten ten aanzien van de overhead zijn gehanteerd bij de aanpassing van de voorschriften:
- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead.
- Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De berekening van de tarieven gebeurt daarom extra comptabel en op een consistente wijze. Wij hanteren als systematiek dat de overheadkosten aan de primaire producten worden toegerekend in de verhouding van de aan de primaire producten toegerekende personeelskosten.

Onderstaand een overzicht van de overheadkosten zoals die in de meerjarenraming zijn opgenomen.

Overhead

Realisatie

Meerjarenbegroting

 x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Diverse producten

0

7.411

8.032

8.231

8.278

8.392

Totaal Overhead

0

7.411

8.032

8.231

8.278

8.392

Het verschil in overhead tussen 2016 en 2017 heeft te maken met een stelselwijziging van het BBV. Waar in 2016 nog alle overhead werd toegerekend aan het Primair Proces, is dit met ingang van 2017 niet meer toegestaan. De overhead moet centraal verantwoord worden op het taakveld overhead.
Daarnaast zien we een toename van de overhead tussen 2017 en 2018. Dit heeft te maken met de administratieve verwerking voor het inhuren van personeel. Bij het opstellen van de begroting is hiervoor centraal budget beschikbaar. Lopende het boekjaar wordt bekend op welke taakvelden inhuur noodzakelijk is, en worden de budgetten overgeboekt van centraal (overhead) naar het betreffende taakveld. Hiermee daalt de overhead en nemen de kosten bij het taakveld toe. De stijgingen vanaf 2019 worden voornamelijk veroorzaakt door indexering van de kosten.

kp

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Autonome ontwikkelingen     

Beheer overige accommodaties

-13

-9

-13

-13

Indexering personeelsbudget

-49

-87

-126

-166

Personeel, wet-en regelgeving

-100

-100

-100

-100

Inkomsten CJG

-43

-44

-44

-44

Afschrijvingslasten 

31

-18

-33

-36

Rentelasten 

41

19

144

-64

Totaal programma

-134

-239

-173

-424

Beheer accommodaties                           -13
Door het langer in gebruik houden van een aantal af te stoten accommodaties worden er nog beheerkosten gemaakt. Daar tegenover staat een  incidenteel voordeel in verband met te veel betaalde voorschotten voor het gasverbruik van Schoonveld en gymzaal Molenven

Indexering Personeelsbudget                           -49
Hoewel de cao-onderhandelingen nog lopen is de verwachting dat deze leiden tot hogere loonkosten. Wij baseren de doorrekening van ons personeelsbudget op de indexeringen van het Centraal Economisch Planbureau. De huidige begroting is doorgerekend tegen 2% structureel(cumulatief). Dit wordt voor 2018 2,4% en daarna jaarlijks 2,3% (cumulatief). Startpunt is nu de begroting van 2017. Bij het opstellen van de begroting 2018 wordt een prognose van de salarissen voor 2018 gemaakt en daar wordt 2,4% bovenop gezet.

Extra taken uit wet-en regelgeving                        -100
Door nieuwe (Europese en nationale) wetgeving, zoals de Omgevingswet, Privacywetgeving, Functionaris Gegevensbescherming en Arbowetgeving , zijn we verplicht hiervoor kennis en capaciteit in huis te halen.   
Tegelijkertijd richten we processen binnen de organisatie, en ook naar buiten toe, steeds “leaner” in en ondersteunen we deze met automatiseringsapplicaties.

Inkomsten CJG                              -43
De samenwerking die er was met het CJG tussen Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel en Vught is, onder andere vanwege ontwikkelingen in de omliggende gemeenten, per 1 januari 2017 beëindigd. Vught verleende diensten voor de omliggende gemeenten en hier stonden inkomsten tegenover. Deze inkomsten komen te vervallen.

Kapitaallasten (afschrijving en rente)                        +72
De raming van de kapitaallasten is bijgesteld op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2016.

OP

Ontwikkelingen   (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Autonome ontwikkelingen 

OP

Werkplekken en applicaties provide

-50

-51

-52

-52

OP

Expertise Vpb en btw

-7

-7

-7

-7

OP

Bizob ivm Bbv notitie overhead

-25

-26

-26

-26

Totaal programma

-82

-83

-85

-86

Werkplekken en applicaties Provide                        -50
Anno 2017 speelt digitalisering bij alle processen binnen de gemeente in meer of mindere mate een rol. Waar in het verleden ICT middelen werden ingezet om efficiency winst te behalen is het nu de norm geworden. Het is niet meer de vraag óf, maar op welke manier ICT het werkproces ondersteunt. Daarnaast vinden updates vaker plaats. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

Daarnaast staat bijna geen enkel programma meer op zichzelf. De programma’s worden aan elkaar gekoppeld zodat altijd de juiste gegevens worden gebruikt en de burger niet iedere keer opnieuw zijn informatie moet aanleveren. Het koppelen van informatie lijkt eenvoudig, maar vaak spreken de verschillende programma’s een “andere taal”. Ook deze steeds groter wordende complexiteit in combinatie met de veranderende licentiestructuren maakt dat de druk op het exploitatiebudget steeds groter wordt.

Nieuwe taakvelden en landelijke ontwikkelingen zoals de decentralisaties in het sociale domein en de komst van de omgevingswet vragen dat meer mensen gebruik maken van de (technische) faciliteiten die de gemeente biedt (zoals een werkplek en specifieke computerprogrammatuur). Dit geeft hele nieuwe uitdagingen op het gebied van de juiste informatie koppelen en beveiligen. De afgelopen jaren is geïnvesteerd om de informatiehuishouding “toekomst proof” te maken. Naast dat de gemeente de plicht heeft om producten via een digitaal kanaal aan te bieden zijn er steeds meer mogelijkheden om de burger digitaal zaken te laten afhandelen. De formulieren krijgen steeds meer “intelligentie” waardoor gegevens na inlog met de DigiD automatisch worden gevuld. Ook komen er steeds meer mogelijkheden om niet enkel een aanvraag digitaal in te dienen, maar ook om zaken helemaal digitaal af te handelen. Hiervoor moet de gemeente aan steeds strengere beveiligingseisen voor authenticatie voldoen. Vanaf 2019 moeten we alle Europese authenticatiemethoden ondersteunen.
Naast de bestaande investeringskredieten is hiervoor is een investering van € 50.000 nodig en een structureel budget van € 50.000.

Expertise vennootschapsbelasting en btw                     -7
Met ingang van 2016 zijn gemeenten belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting. Voor een kleine gemeente is de materie te complex om de expertise zelf in huis te hebben. Er moet daarom extern advies worden ingekocht bij het opstellen van de fiscale (openings-)balans en de jaarlijkse fiscale verslaglegging. Deze wijkt namelijk af van de bedrijfseconomische verslaglegging. Ook voor complexe BTW vraagstukken is externe fiscale expertise nodig. De gezamenlijke kosten zijn ingeschat op jaarlijks € 7.000

Bizob ivm Bbv notitie overhead                        -25
Ondersteuning bij inkoop en aanbesteding koopt de gemeente Vught centraal in. Deze kosten werden in het verleden deels doorbelast naar de taakvelden/projecten waar de inkoop betrekking op had. Door een wijziging in het BBV is het niet langer toegestaan om deze kosten door te belasten naar het primair proces maar moeten deze centraal als overhead in de exploitatie verantwoord worden. Het budget is niet toereikend om deze totale kosten te dekken.