Baten en lasten grondexploitatie

 
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de grondexploitatie wisselen sterk van jaar tot jaar. Daarnaast zijn er specifieke voorschriften voor het tijdstip waarop de resultaten als gerealiseerd mogen worden beschouwd. De jaarresultaten uit de grondexploitatie worden daarom in eerste instantie verrekend met de reserve grondexploitatie.
Op basis van de jaarlijkse bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondbedrijf en de daarin opgenomen risico-inventarisatie, wordt bepaald of middelen uit de grondexploitatie kunnen worden vrij gemaakt voor andere doeleinden.

Jaarresultaat grondexploitatie

Rekening 

Begroting

                           x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grondcomplexen saldi IEGG

-360

0

-3.229

-2.984

-49

0

Deze resultaten zijn afgeleid van het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2017-2020 zoals dat in maart 2017 door de raad werd vastgesteld.
Een belangrijke wijziging in de begrotingsvoorschriften is dat de niet in exploitatie genomen gronden niet meer onder de voorraden maar onder de materiële activa moeten worden opgenomen en dat de plan- en beheerkosten niet langer kunnen worden geactiveerd. Deze komen met ingang van 2017 daarom ten laste van de reguliere exploitatie en worden verantwoord op het product “Overige gemeentelijke eigendommen” onder programma 9.
De dotaties aan het fonds bovenwijkse voorzieningen moeten vanaf 2016 via de winstbestemming worden verantwoord. Om het fonds bovenwijkse voorzieningen toch tijdig te voeden worden op basis van de gerealiseerde verkopen de dotaties tussentijds ten laste van de reserve grondexploitatie toegevoegd aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.