Baten en lasten activiteiten algemene dienst

 
Na bestemming van het jaarresultaat uit de grondexploitatie resteert het jaarresultaat op de activiteiten van de algemene dienst. Het financieel beleid is er op gericht om dit resultaat structureel sluitend te houden.
De meerjarenraming is het van belang om vast te stellen of het saldo van de structurele uitgaven en inkomsten minimaal in evenwicht is.

Jaarresultaat Algemene Dienst                          x € 1.000  

Begroting                   

2018

2019

2020

2021

Jaarresultaat algemene dienst

6

126

516

626

Saldo incidentele baten en lasten 

0

-24

12

7

Totaal 

6

150

504

619

De begroting van baten en lasten laat meerjarig een sluitend beeld zien en voldoet daarmee aan de provinciale toezicht eis.