Door wijzigingen in de BBV zijn de ‘niet in exploitatie genomen gronden’ overgeheveld van de grondexploitaties naar de materiële activa. De kosten van de rente, plan- en beheerkosten komen nu ten laste van de reguliere exploitatie.

Als gevolg van de uitvoering van het accommodatiebeleid (efficiëntere invulling van sociaal-culturele functies) en het integraal huisvestingsplan ‘IHP’ (scholen vernieuwen), komen er meerdere panden vrij die verkocht en/of her ontwikkeld kunnen worden.

Door veranderingen in de milieuwetgeving neemt de (pacht)grondbehoefte van de agrarische sector toe. Tegelijkertijd neemt het aantal landbouwbedrijven af, waardoor er in de nabije toekomst reguliere pachtgrond zal vrijkomen.

De verkoop, verhuur en ingebruikgeving van reststroken vindt plaats aan de hand van het vastgestelde beleid. Door de ontwikkelingen PHS/N65 wordt een deel van de aankoopverzoeken voor kleine grondstroken aangehouden.