Gemeentelijke kaders

 • Grondbeleid 2004
 • Grondprijsbrief 2012
 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid
 • Evaluatie Pachtbeleid 2010  
 • Beleidsnotitie Beheer Reststroken 2011 + Evaluatie pilot 2012
 • Herwaardering Prijsmethodiek verkoop en verhuur reststroken 2013

Wat willen we bereiken?

 • Optimaal beheer van gemeentelijk vastgoed en gronden.
 • Vastgoed wat niet langer nodig is voor maatschappelijke doelen verkopen of herontwikkelen.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Afstoten gemeentelijke accommodaties.

Aan de hand van de QuickScan en nadere besluitvorming werken we aan de verkoop van gemeentelijk vastgoed dat niet langer wordt ingezet voor de publieke taak:

 • School Molenven, start verkoop
 • Martinilaan woning, koopovereenkomst,
 • Mariëllaschool, koopovereenkomst
 • Bibliotheek; passeren leveringsakte.

1e kwartaal
1e kwartaal
2e kwartaal
1e kwartaal

(Her)ontwikkelen van gemeentelijk vastgoed.

Herontwikkeling van (toekomstig) eigen locaties betreft (naast de grondexploitaties), de volgende locaties:

 • Rozenoord/Vlierthonk; Na het vaststellen van de verkoopkaders zetten we de locatie in de markt,
 • Van Rijckevorselstraat; we beoordelen een nieuw plan dat uitgaat van woningbouw,
 • Irenelaan; de locatie is verkocht. We zien toe op de naleving van de afspraken,
 • Elzenburg; na oplevering woningen maken we openbare ruimte woonrijp,
 • Schoonveld; Na indienen bouwplan door de koper en onherroepelijk worden wijziging bestemmingsplan vindt overdracht plaats,
 • School De Baarzen en de Kwebben inclusief de gymzaal/school Hertog van Brabant; we werken aan een integraal plan voor het gebied,
 • Vught Centrum Zuid (De Wieken en de Baarzen); afhankelijk van nog te bepalen verkoopstrategie zetten wij de locatie op de markt.

2018

2e kwartaal

Gedurende 2018

4e kwartaal

2e kwartaal

2018

4e kwartaal

Aankopen gronden/vastgoed.

Pepereind: aankoop veeschuur na beëindiging van de pacht.
Enexis terrein: We zijn in gesprek over mogelijke aankoop. Aankoop afronden indien tot overeenstemming wordt gekomen.

2e kwartaal

4e kwartaal

Actualiseren pachtbeleid.

Uitgangspunten voor toewijzing en (duurzaam) gebruik grond.

2e kwartaal

Onderzoeken behoefte toewijzingsregeling standplaatsen.

Inventariseren behoefte aan standplaatsen, toewijzingscriteria en constructies huur/koop.

Overdragen woonwagenlocatie.

Start overdracht van de locatie Driesedam aan Woonwijze.

2e helft 2018

Uitvoeren beleid reststroken.

Verkoop van reststroken en aanpak onrechtmatig gebruik van gemeentegronden.

2018

Actualiseren nota Grondbeleid

De huidige kaders zijn sterk verouderd en behoeven een actualisatie.

2e helft 2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal onrechtmatig in gebruik genomen reststroken1)

3751)

3742)

2751)

2753)

 1. Het cijfer is gebaseerd op een inventarisatie uit 2011, waaruit destijds bleek dat op 514 locaties onrechtmatig gemeentegrond in gebruik was genomen door derden. Het aantal locaties is afgelopen jaren afgenomen en het resterende cijfer werd onderbouwd door ‘te verhuren locaties’ (met kabels en leidingen in de grond gelegen) en ‘locaties mogelijk te verkopen’ (kleiner dan 8m 2 ).
 2. Dit cijfer is geactualiseerd op basis van een nieuwe inventarisatie uitgevoerd in december 2016.
  Het cijfer 374 is te onderbouwen door:
  1. 340 locaties nabij woningen (>5m 2 ) in gebruik als tuingrond
  2. 30 locaties nabij woningen (<5m 2 ) in gebruik als tuingrond
  3. 4 onrechtmatig in gebruik genomen gronden, anders dan tuingrond
 3. Er ligt nog geen besluit ten grondslag aan het vervolgtraject, daarom wordt hier het begrootte aantal van 2017 aangehouden.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal hectare pachtgrond

267

267

266

266

Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht 1)

-

-

-

225

Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in eenjarige pacht 1)

-

-

-

41

1) Dit betreft een nieuwe indicator.