Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
Met deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging bij bouwwerken van gemeenten naar private keuringsinstanties. Na de privatisering van de bouwtoets moeten private instanties met gecertificeerde instrumenten controleren of de kwaliteit van bouwprojecten voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2012. De voorgenomen inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2019.

Omgevingswet
De impact van de Omgevingswet is groot. Het vraagt meer aandacht voor de ontwikkeling van bestuurlijke visies en plannen, de werkprocessen veranderen en de organisatie moet daarop aangepast worden. Van medewerkers worden andere kwaliteiten gevraagd en er zijn aanpassingen nodig in de informatievoorziening. Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 inwerking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Doel is de leefomgeving op een integrale manier met de samenleving mooier, schoner en veiliger te maken. Om het doel te kunnen bewerkstelligen worden een aantal instrumenten ingezet: omgevingsvisie, omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Deze instrumenten moeten leiden tot snellere besluitvorming en een beter resultaat. Initiatieven moeten hierdoor beter van de grond komen door inzichtelijk aan te geven wat waar wel en niet mag. De bedoeling is tevens dat de lokale afwegingsruimte vergroot wordt door minder sturing vanuit Rijk en Provincie. In 2017 wordt het ambitieniveau van Vught voor de Omgevingswet bepaald en in het verlengde hiervan bepaling van de Omgevingsvisie in 2018.