Gemeentelijke kaders

  • Nota duurzaamheid 2011

Wat willen we bereiken?

  • Een veilig, leefbaar en duurzaam Vught.
  • Het Vughtse milieubeleid draagt hieraan bij.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren duurzaamheidsbeleid.

  1. Verduurzamen energieverbruik  in gemeentelijke gebouwen.
  2. Actief ondersteunen initiatieven derden.
  3. Uitvoering geven aan het  duurzaamheidsbeleid.

2018

Adviseren rijksinfra.

Adviseren en toetsen milieuonderzoeken voor rijksinfra (PHS en N65).

2018

Lokaal Energie Akkoord.

Stakeholders ondertekenen gezamenlijk opgestelde energieakkoord.

1e  kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Voor dit beleidsveld zijn geen indicatoren benoemd.