Gemeentelijke kaders

  • 2 e herziening welstandsnota 2016
  • Bouwverordening 2012
  • Handhavingsbeleid 2016-2019
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2016
  • Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014

Wat willen we bereiken?

- Een veilige, gezonde, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Vaststellen Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet.

4e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

% ingediende bezwaarschriften tegen besluiten

2,3%

2%

2%

% gegronde bezwaarschriften

0.5%

5%

5%

Aantal handhavingsverzoeken

1

10

10

Doorlooptijd reguliere omgevingsvergunning

5  weken

4 weken

4 weken

Deze indicatoren worden vanaf programmabegroting 2016 voor de eerste keer gemeten.