De werkzaamheden op het terrein van Ruimtelijke ordening hebben een duidelijke relatie met de nadruk die we komende jaren leggen op duurzaamheid, economisch beleid, burgerparticipatie, accommodatiebeleid.

De voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet zijn in volle gang. Het volledige gemeentelijk instrumentarium van structuurvisies, bestemmingsplannen en andere verordeningen die het leefmilieu raken, vervangen we door een of meer omgevingsplannen en een omgevingsvisie.