Gemeentelijke kaders

  • Woonvisie Vught 2016-2019
  • Meerjarenplan woningbouw 2017-2020 (onderdeel van Woonvisie)
  • Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2017-2020
  • Structuurvisie 2012
  • Prestatieafspraken Vught – Woonwijze juni 2017

Wat willen we bereiken?

  • Voor een ieder in Vught een kwalitatief en kwantitatief geschikt woningaanbod.
  • De ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de wijk leidend laten zijn voor het type woning dat gebouwd kan worden.  
  • Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen door ouderen.
  • Fasering van woningbouwlocaties mede op basis van de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van Vught.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Opstellen meerjarenplan woningbouw 2018-2021.

Jaarlijkse actualisering woningbouwprogrammering, gekoppeld aan actualisering grondexploitaties. Gericht op doorstroming met nadruk op zorgwoningen (o.a. kangoeroe-woningen), betaalbare koopwoningen en middeldure en dure huurwoningen, duurzaam en levensloopbestendig gebouwd.

2e kwartaal

Maken afspraken in regionaal verband over de invulling en afstemming van het regionale van het woningbouwprogramma.

De basis hiervoor is de provinciale woningbouwprognose 2017 en de provinciale Agenda Wonen.

2018

Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Woonvisie Vught.

In de uitvoeringsparagraaf zijn acties opgenomen die voor het bevorderen van doorstroom, kansen voor starters en senioren en het tegengaan van scheefwonen.  Er is aandacht voor maatschappelijk makelen en schakelen, duurzaamheid en huisvesting statushouders.
Raad informeren met RIB.

3e kwartaal

Maken van jaarlijkse prestatieafspraken met toegelaten instellingen.

Jaarafspraken met Woonwijze en Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting voor 2019
Activiteiten:
-Evaluatie & Bod (mei 2018)
-Opstellen jaarafspraken (juni-augustus 2018)
Raad informeren met RIB.

3e kwartaal

Huisvesten van statushouders.

Voldoen aan de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal toevoegingen woningvoorraad 1)

84

130

282

175

 1)Betreft raming medio 2017 op basis van daadwerkelijk aantal in aanbouw genomen woningen en verwacht te starten projecten in het derde en vierde kwartaal 2017 en 1 ste kwartaal 2018.