Gemeentelijke kaders

  • Structuurvisie Vught 2013
  • Woonvisie
  • IDOP Cromvoirt
  • Diverse bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?

Een evenwichtige up-to-date ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Repareren/Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied.

Actualiseren bestemmingsplannen De Baarzen – Vughtse Hoeven en Villapark – Loonsebaan.

Bestemmingsplan N65.

De verplichting tot herziening van bestemmingsplannen (1x in de 10 jaar) zodat meest recente beleid en ontwikkelingen verwerkt kunnen worden. Tevens mogelijkheid tot reparatie vanwege achterhaald beleid of situaties.

1e kwartaal 2018

2018-2019

Ontsluiten basisschool de Schalm als onderdeel op het terrein Eikenheuvel.

In samenspraak met Kentalis wordt gesproken over bestendigen van de ontsluiting van De Schalm. Hierbij houdt het College ook rekening met de positie en wens van Kentalis om het terrein Eikenheuvel op een economisch meer efficiënte wijze in te richten.
Gedacht wordt aan het toevoegen van bebouwingsmogelijkheden binnen voornoemd terrein.

2018

Vervolg geven aan Centrum-ontwikkeling.

Afhankelijk van de vergunningentermijn kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden ten behoeve van Centrum-Oost.

2e kwartaal 2018

Herstructureren van de Grote Zeeheldenbuurt.

In juni 2017 is de planopzet met 163 woningen geaccordeerd door college. Dit wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan dat we in het tweede of derde kwartaal van 2018 aan uw raad ter vaststelling willen voorleggen. Sloop en start (her)bouw is op basis hiervan voorzien voor het derde kwartaal.

3e kwartaal 2018

Begeleiden herontwikkeling Isabellakazerne.

Invullen van onze publieke taak, op verschillende onderdelen, in het kader van de verdere ontwikkeling van het terrein Isabella.
B.v. wonen, ruimtelijke ordening, natuur.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Voor dit beleidsveld zijn geen indicatoren geformuleerd.