De Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat over de uitvoering van de brandweertaken en is verantwoordelijk voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bij een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van een adequate bevolkingszorg. Hiertoe zijn voor alle processen uniforme draaiboeken gemaakt. Op deze manier is zo goed als mogelijk voorbereid op een ramp of calamiteit en zijn medewerkers ook in andere gemeenten inzetbaar.

Middels de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn de negentien deelnemende gemeenten ook financieel gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners. Ieder jaar, dragen de gemeenten een bedrag per inwoner bij om te kunnen voldoen aan de veiligheidszorg. Financiële middelen, die achteraf niet nodig bleken, worden geretourneerd naar de deelnemende gemeenten. De gemeente Vught kon in het verleden regelmatig dergelijke meevallers melden.

In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio in de afgelopen jaren een bezuinigingsslag doorgevoerd. De opdracht hierbij was, dat de basis op orde moest zijn en blijven, maar dat we niet ‘door het ijs moeten zakken’.

In het voorjaar van 2018 organiseert het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een financiële conferentie om de stand van zaken te bepalen. Zitten ‘we’ aan de basis? Of zakken we er doorheen? Afhankelijk van de analyse en financiële dimensies kán de uitkomst van de conferentie zijn, dat gemeenten meer moeten gaan betalen voor de veiligheidszorg.
Mocht dit het geval zijn, dan zal de gemeente Vught zich op het standpunt stellen, dat veiligheid boven alles gaat, maar dat dit te allen tijde op een sobere doch doelmatige wijze dient te gebeuren. Vught zal daarbij in het bijzonder strijden tegen het ‘onnodig’ opplussen van reserves: geld dat niet nodig is, dient te worden geretourneerd aan de gemeenten.