Gemeentelijke kaders

  • Districtelijke Kadernota integrale veiligheid 2015-2018
  • Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018
  • Algemeen Plaatselijke Verordening

Wat willen we bereiken?

  • een daling van de misdaadcijfers in Vught;
  • een Vughtse inwoner die zich veilig voelt;
  • een intensivering van de samenwerking met externe partners op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Regionale samenwerking op voertuigcriminaliteit

In 2017 is Vught samen met omliggende gemeenten bij wijze van proef gestart met een cameraschild. De proef loopt door in 2018 en wordt dan geëvalueerd. Naast de proef werkt Vught ook met omliggende gemeenten samen als het gaat om communicatie rondom voertuigcriminaliteit en de inzet van lokmiddelen.

continu

Continue inzet op en aandacht voor woninginbraken

2016 kende een spectaculaire daling van het aantal woninginbraken. Vught blijft zich continu inspannen om deze ‘high impact crime’ tot een minimum terug te dringen.

Rond carnaval, zomerperiode en ‘donkere dagen’

Gerichte communicatie op veiligheid

Samen met de politie grijpt Vught specifieke momenten aan om te communiceren over Veiligheid. Bekende momenten zijn carnaval, de zomervakantie en de ‘donkere dagen’. Echter ook rondom incidenten zoals een hennepkwekerij gebruikt de gemeente communicatie als instrument.

Continu

Resultaten Veiligheidsmonitor 2017

Tijdens de behandeling van de kadernota is besloten om met ingang van 2019 te stoppen met deelname aan de Veiligheidsmonitor. 2017 is het laatste jaar waarin nog wel wordt deelgenomen. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden begin 2018 verwacht.

2018

Continue samenwerking met veiligheidspartners

Samen met Politie, BOA’s, Buurtpreventie, Jongerenwerk en particuliere bedrijven

Hoe gaan we dit meten?

Uit de veiligheidsmonitor werden de rapportcijfers voor ‘leefbaarheid’ en ‘veiligheid’ afgeleid. Deze cijfers werden gebruikt als prestatie-indicator. Met het wegvallen van de Veiligheidsmonitor, kunnen deze prestatie-indicatoren niet meer worden opgenomen in de programmabegroting. Om in 2019 te kunnen bepalen of de gemeente Vught in 2018 heeft bereikt wat ze wilde bereiken, baseert zij zich op de gegevens van de politie. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de actuele cijfers ten tijde van het opstellen van de begroting (week 25 2017). Die cijfers én het streven van het college naar zo laag mogelijke misdaadcijfers leidt tot de volgende prestatie-indicatoren:

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

Begroot

 Aan de hand van politiecijfers

2015

2016

2017

2018

Aantal gestolen motorvoertuigen

25

14

15

20

Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen)

130

139

150

110

Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen

110

116

110

105

Aantal woninginbraken

107

46

90

90

Meldingen/Incidenten overlast v/d jeugd

99

113

110

110