Jeugd en onderwijs

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lokaal onderwijsbeleid

239

294

297

300

304

308

Toezicht openbaar onderwijs

8

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

2.073

1.702

1.740

1.686

1.705

1.705

Integraal huisvestingsplan onderwijs

1.061

592

647

629

630

624

Jeugdbeleid

336

338

346

351

357

363

Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk

320

186

130

165

170

173

Jeugd (Algem vrz en preventie)

812

878

452

356

357

359

Jeugdhulp

3.625

3.780

4.174

3.853

3.853

3.853

Totaal programma

8.474

7.770

7.786

7.340

7.376

7.385

Jeugd en onderwijs

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lokaal onderwijsbeleid

239

294

297

300

304

308

Toezicht openbaar onderwijs

8

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

2.073

1.702

1.740

1.686

1.705

1.705

Integraal huisvestingsplan onderwijs

1.061

592

647

629

630

624

Jeugdbeleid

336

338

346

351

357

363

Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk

320

186

130

165

170

173

Jeugd (Algem vrz en preventie)

812

878

452

356

357

359

Jeugdhulp

3.625

3.780

4.174

3.853

3.853

3.853

Totaal programma

8.474

7.770

7.786

7.340

7.376

7.385

Verrekening met reserves

-184

-45

-95

-88

-81

-64

Verrekening met reserves

-184

-45

-95

-88

-81

-64

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

3

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid

3

Transformatie jeugdbeleid

-200

0

0

0

Autonome ontwikkelingen     

Veranderingen sociaal domein

3

Uitbreiding doelgroep miv 1 juli 2017 (WLZ)

-76

-76

-76

-76

3

Lokale inbedding

100

200

200

200

Overige

3

RTL: Regionaal Team Leerplicht 

-8

-8

-8

-8

3

Huur Zwengel uitbreiding

-140

0

0

0

3

Bijdrage reserve IHP kap. lasten Vught Zuid

20

20

20

20

Structurele aanpassingen

3

Exploitatie de Baarzen 

23

0

0

0

Totaal programma

-280

137

136

136

Toelichting

Jeugdhulp                                 
Transformatie Jeugdbeleid                              -200
De Raad heeft besloten in te stemmen met het “Plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017”. Doel is om de structureel stijgende kosten een halt toe te roepen.  
Het gaat daarbij om de uitwerking van de volgende opgaven:

  • Wonen doe je thuis
  • Regionale zorg waar het kan
  • Complexe casuïstiek
  • Toegang op sterkte

In  2017 en 2018 moeten we hiervoor in eerste instantie extra investeren. In 2018 moet de gemeente Vught hiervoor een bedrag ad. € 199.888 regionaal beschikbaar gesteld worden.

Jeugd
Doelgroep jeugdhulp                              -76
Een aantal jeugdigen gaan met ingang van 1 juli 2017 uit de Wet Langdurige zorg (WLZ) en komen ten laste van gemeenten. Daarom is de rijksbijdrage in de sociale domeinuitkering Jeugd in de decembercirculaire 2016 aangepast (zie ook de toelichting bij de hogere bate bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen). Voor 2018 en volgende jaren gaat het om een bedrag van € 75.542.

Lokale inbedding                                         +100
Het budget voor de lokale inbedding van WMO en Jeugd kan deels vrijvallen. Een analyse van de benodigde inzet van dit budget geeft deze ruimte.

Lokaal onderwijsbeleid                              -8
Door een gewijzigde samenwerkingsvorm op het terrein van de leerplicht is de financiering hiervan veranderd. De algemene reserve die er stond bij het Regionale Team Leerplicht is vrijgevallen richting gemeenten, daar werd in het verleden een deel van de taken uit betaald. Die reserve is er niet meer, dus de structurele bijdrage van de gemeenten gaat omhoog. Dit en een gewijzigd wettelijk takenpakket zorgt ervoor dat de bijdrage aan het RTL stijgt met € 8.000 .

De Zwengel                                 -140
Het programma voor de huisvesting van de Zwengel is gereed. De realisatie loopt vertraging op, omdat we met Reinier van Arkel nog in gesprek zijn over de exacte locatie voor de uitbreiding, waarbij een relatie wordt gelegd naar de toekomstvisie voor het totale park. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbinding met het PMT-gebouw dat gebruikt wordt voor gymnastiekonderwijs.
Dit betekent dat we ook in 2018 ruimten van Reinier van Arkel huren.
Het langer huren van ruimten bij Reinier van Arkel leidt ertoe dat de kapitaalslasten voor de Zwengel in 2018 lager zijn.

Bijdrage reserve IHP kap. lasten Vught Zuid                      +20
Dit betreft een administratieve wijziging en heeft te maken met de omzetting van een voorziening naar reserve. De kapitaallasten worden hoger, maar worden gedekt door een hogere vrijval van de reserve IHP.

Onderwijshuisvesting
Verhuur kinderopvang bij de Baarzen                               +23
Voor 2018 hebben wij geen huuropbrengsten geraamd. De lokalen zullen tot eind 2018 worden verhuurd, wat een opbrengst oplevert van circa € 25.000.
Wel moeten we rekening houden met € 2.000 aan kosten voor de nutsvoorzieningen.