Burger en bestuur

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Burgerzaken

286

274

403

428

397

405

Bestuursorganen

3.182

1.458

1.585

1.593

1.619

1.573

Communicatie en Voorlichting

254

0

0

0

0

0

Totaal programma

3.722

1.732

1.988

2.021

2.016

1.978

Burger en bestuur

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Burgerzaken

286

274

403

428

397

405

Bestuursorganen

3.182

1.458

1.585

1.593

1.619

1.573

Communicatie en Voorlichting

254

0

0

0

0

0

Totaal programma

3.722

1.732

1.988

2.021

2.016

1.978

Verrekening met reserves

Verrekening met reserves

Na verrekening met reserves

3.722

1.732

1.988

2.021

2.016

1.978

Na verrekening met reserves

3.722

1.732

1.988

2.021

2.016

1.978

 

1

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Autonome ontwikkelingen extern     

1

Accountant

-13

-13

-13

-13

1

Beeindiging betaling aan derden VNG

-66

-70

-71

-71

Structurele aanpassingen

1

Verandering verhouding rijks- en gemeentelijke leges

-21

-23

-25

-28

1

Abonnementskosten raad

5

5

5

5

Totaal programma

-95

-101

-104

-107

Toelichting

Accountant                                  -13
Op basis van de aanbesteding bedragen de jaarlijkse kosten van de accountantscontrole € 42.500. De huidige meerjarenbegroting 2017 bedraagt € 30.000. Het verschil is met name het gevolg van de extra werkzaamheden in het sociale domein. Deze zijn, in afwachting van de aanbesteding, niet eerder structureel vertaald.

Meicirculaire: Beëindiging betaling aan derden (VNG )                  -66
Gezamenlijke gemeentelijke activiteiten die tot 2018 via het gemeentefonds gefinancierd werden, lopen met ingang van 2018 via de "gezamenlijke gemeentelijke Uitvoering" (GGU). Gemeenten ontvangen hiervoor voortaan een factuur. De compensatie in het gemeentefonds is reeds verwerkt.

Burgerzaken                                 -21
De maximale tarieven voor een paspoort of identiteitskaart zijn wettelijk voorgeschreven. De verhouding in de leges tussen het gemeentelijk deel en het Rijksdeel is aangepast naar de tarieven zoals het Rijk deze hanteert.

Abonnementen                                         +5
Door verlaging van abonnementskosten (ipads) bij gemeenteraad kunnen budgetten worden teruggebracht.