Gemeentelijke kaders

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, 2018-2023
 • Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2017
 • Subsidieverordening gemeente Vught 2017, Regeling projectsubsidies afkoppelen en aansluiten riolering gemeente Vught 2012
 • Aansluitverordening riolering 2012

Wat willen we bereiken?

Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstelling zijn:

 1. Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;
 2. Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater;
 3. Doelmatig voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig beïnvloedt.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

We zetten de middelen van het gemeentelijk rioleringsplan voor de uitvoering van de gebiedsgerichte en specifieke projecten in de buitenruimte.

Met deze gebiedsgerichte projecten vervangen en verbeteren we de riolering. Waar nodig ook de wegen, de verkeerssituatie, de openbare verlichting en het groen:  

 • Boxtelseweg-Grote Gent, inclusief verbeteren hoofdwegenstructuur
 • Leeuwensteinlaan en omgeving
 • Emmasingel en omgeving (in voorbereiding)
 • Baarzenstraat
 • Diverse lokale maatregelen tegen wateroverlast en voor waterberging

We baggeren diverse waterpartijen. We verbeteren daarnaast diverse waterpartijen om wateroverlast tegen te gaan.

2018 doorlopend

Berekenen en uitvoeren optimalisaties rioleringssysteem gerelateerd aan ontwikkelingen.

De aanpassingen aan rijksinfra en de (woningbouw) ontwikkelingen geven kansen voor verbetering van de riolering.

2018 doorlopend

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Indicatoren GRP 2018 - 2023
Totaal aantal meldingen en klachten over wateroverlast 1)

21

90

60

50

1) We communiceren meer over wateroverlast dan in het verleden. We krijgen daardoor meer meldingen van wateroverlast. Deze leveren ons waardevolle informatie voor de verbetering van ons rioolsysteem. We proberen het aantal meldingen wel tegen te gaan door de problemen op te lossen. Helaas leiden de klimaatverandering en de toename van verharding tot overlast.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak

7.725

12.900

12.900

7.500

Aantal meters vervangen slechte riolering

7.000

6.500

6.500

Percentage vervangen meters slechte riolering

3,5%

3,55%

3,55 %

Aantal meters vervangen riolering (GRP2018-2023)

5500

Percentage vervangen meters (druk)riolering en duikers (GRP 2018-2013)

2,2