Gemeentelijke kaders

  • Nota Groen ‘Groen verbindt’ 2016
  • Monumentale – en waardevolle bomenlijst 2016
  • Beheerplan Speelvoorzieningen, 2015-2018

Wat willen we bereiken?

  • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is.
  • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken.
  • Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten.
  • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers.
  • Biodiversiteit binnen bebouwde omgeving bevorderen, mede om beleving van de natuur te vergroten bij bewoners.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren van het gebiedsgerichte, specifieke projecten van het groen.

Voor de gebiedsgerichte projecten (MOR) wordt verwezen naar par. 2.3. (riolering). Met deze projecten die verspreid over 2018 worden uitgevoerd versterken we de kwaliteit van het groen in Vught.

2018
dooropend

Renoveren van speeltuinen.

Speeltuinen: Ranonkelstraat, Julianalaan, Akkerstraat, Astorias, Maarten Trompstraat.

3e kwartaal

Uitvoeren acties uit de evaluatie Toegankelijkheid landgoederen.

Dit doen we samen met de Natuur- en Milieugroep Vught .

2e kwartaal

Het uitvoeren van acties uit de notitie biodiversiteit.

Eind 2017 is de notitie biodiversiteit gereed. Voortkomende acties worden uitgevoerd in 2018.

1e kwartaal

Opstellen plan aanplant toekomstbomen.

Uitvoeren stormcompensatie.

Actualisatie speelruimte beheerplan.

Door tijdig in te grijpen met de aanplant van nieuwe bomen wordt het groene beeld met volwassen bomen in stand gehouden.

Bomen aanplanten ter compensatie van stormschade 2011 conform opgestelde kaart met potentiele locaties.

Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2019-2023.

3e kwartaal

1e kwartaal

3e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tevredenheid burger over openbaar groen (perken, plantsoenen en parken) 1)

7,2

7,2

7,2

7,2

Oordeel burger over speelmogelijkheden   1)

7,0

7,0

7,0

7,0

1 ) De effectindicatoren worden een keer in de twee jaar gemeten.