Gemeentelijke kaders

  • Notitie armoedebeleid
  • Notitie schuldhulpverlening 2012-2016
  • Regeling bijzondere bijstand gemeente Vught
  • Regeling Meedoen
  • Beleidsregels Kindpakket gemeente Vught

Wat willen we bereiken?

Verbetering van de leefsituatie, de financiële redzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in armoede. De doelgroep informeren over de mogelijkheden van ondersteuning bij armoede en/of schulden.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Inzetten op armoedebestrijding onder kinderen.

  • Monitoren van de meerwaarde van de nieuwe functie armoede coördinator
  • Samenwerking armoedepartners versterken
  • Vrijetijdsbesteding onder kinderen in armoede vergroten en het bereik van voorzieningen vergroten door aanvragen te versimpelen en digitaal aanvragen mogelijk te maken.

1e helft 2018

Uitvoering langdurig budgetbeheer

Door Wegwijs+ wordt budgetbeheer aangeboden in combinatie met budgetcoaching, gericht op gedragsverandering. We voorkomen hiermee nieuwe schulden en waar mogelijk formele bewindvoering.

2018

Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening.

Afspraken met ketenpartners om schulden zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.

1e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal huisuitzettingen (als gevolg van huurachterstanden).

2

1

3

0