Gemeentelijke kaders

 • Lokale oplegger Participatie gemeente Vught Aan de slag (lokale accenten en kleur van gemeente Vught in relatie tot het beleidskader Participatie Samen waar nodig, lokaal waar logisch; 2014)
 • Verordeningen Participatiewet (raad oktober 2017)
 • Beleidsregels Participatiewet (2017)
 • Regionaal beleidskader volwasseneneducatie (centrumgemeente, november 2015)

Wat willen we bereiken?

 • We willen het budget gericht inzetten om te komen tot een maximaal effect voor de inwoner.
 • Zelfredzaamheid door een maximale groei van iemands ontwikkeling.
 • Een maximale duurzame uitstroom zo regulier mogelijk.
 • Een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren en actieve participatie van vergunninghouders.
 • Een veilig maar prikkelend vangnet voor mensen die op geen andere manier in hun eigen bestaansonderhoud kunnen voorzien.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

(Door)ontwikkelen van instrumenten en het plannen en bepalen van keuzes.

Hieronder vallen onder meer:

 • Bieden van scholing voor basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden)
 • WSD: experimenteren nieuwe koers (opzet ontwikkelingsgerichte dagbesteding en rendement van transitiearrangement)
 • Deelname aan het Perspectiefpact, een op te starten samenwerking binnen de regio zodat we integrale hulp voor kwetsbare jongeren bieden, los van geldende regelgeving

Gericht invulling geven aan beschut werk.

heel 2hhee2018

4e kwartaal
14e kwartaal

Aanbesteding participatietrajecten/ ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Hiermee sluiten we aan op wat inwoners, waaronder onze bijstandsklanten, nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.  Dit past in de doorlopende lijn van dagbesteding naar werk.

 1e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Het bereiken van trede 6 van de participatieladder – duurzame arbeid.

54

49

45

50

Het bereiken van trede 5 van de participatieladder – gesubsidieerde arbeid/parttime werken.

33

30

30

Maximaal aantal bemiddelingen in het kader van de tegenprestatie.

0

0

2

2