Gemeentelijke kaders

  • Beleidsplan Wmo
  • Beleidsplan Jeugdwet
  • Verordening Wmo Vught 2017 (raad december 2016)
  • Notitie: Mantelzorg, zorgen delen 2015-2018 (raad juni 2015)
  • Notitie: De kracht van Vught: de inwoners (raad 2016)
  • Regeling budgetsubsidies 2017-2020

Wat willen we bereiken?

Burgers zijn zelfredzaam; de Vughtse samenleving is krachtig, betrokken en inclusief
ouderen en mensen met een beperking wonen op een prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig.
Voorzieningen en activiteiten zijn ‘zo gewoon en zo dichtbij mogelijk’.
Er is een positief klimaat voor lokale initiatieven die bijdragen aan de beleidsdoelen op het gebied van zorg en welzijn.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Opdracht en subsidie verlenen aan Welzijn Divers en Anders Bezig Zijn 2019.

Beide organisaties zijn belangrijke uitvoerders van het sociaal beleid in de gemeente Vught. De afspraken met hen dienen helder te zijn, resultaatgericht en aan te sluiten bij het lokale sociale beleid. Gedurende het jaar vindt monitoring en eventueel bijstelling plaats.
(NB: Welzijn Divers voert taken uit op het gebied van tegengaan overlast (progr. 2), preventief jongerenwerk (zie hiervoor progr. 3), wijk- en buurtwerk (progr. 4), vrijwillige inzet, mantelzorg-ondersteuning, armoede progr. 5).

4e kwartaal

Samenwerken met lokale (formele en informele) partners op het gebied van wonen, sport, zorg en welzijn.

De gemeente neemt deel aan en faciliteert het lokale platform ‘Samen sterk in de wijk’. In wisselende coalities werken we aan een sterke sociale infrastructuur in Vught.
Een van deze coalities is het IDOP Cromvoirt.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Schaalscore sociale kwaliteit van de leefomgeving

7,7

G

7,7

7,7

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal buurtbemiddelingen

38

21

20

20

Aantal koppelingen taalmaatjes

13

26

20

30