Gemeentelijke kaders

- Visiedocument accommodatiebeleid (raad september 2011)
- Eindrapportage accommodatiebeleid (raad februari 2012)

Wat willen we bereiken?

  • Een goede aansluiting van de vraag naar accommodaties en de capaciteit aan accommodatie (dit betekent het terugbrengen van het aantal m2 sociaal culturele ruimten dat door de gemeente wordt beheerd en geëxploiteerd).
  • Voorzieningen staan op afstand.
  • Centrale functies zijn gehuisvest in het centrum van Vught.
  • Wijksteunpunten om activiteiten op wijkniveau mogelijk te maken.
  • Leegstaande sociaal-culturele gebouwen zijn afgestoten.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Regisseren gebruik Petruskerk.

De uitvoering ligt bij stichting Ontmoetingscentrum DePetrus en bij de bibliotheek, het Vughts Museum, ABZ, Wereldwinkel en Welzijn Vught.

Geheel 2018

Ontwikkelen wijksteunpunten.

In 2018  worden in elk geval de volgende wijkpunten ontwikkeld: DePetrus, Vught-Noord en Cromvoirt. We zorgen dat de wijkpunten herkenbaar zijn voor inwoners.

2 e helft 2018

Herontwikkelen van de vrijkomende locatie Rozenoord/Vlierthonk.

Nu de activiteiten van gebouw Rozenoord  grotendeels zijn ondergebracht in de Petruskerk komt deze locatie vrij voor herontwikkeling. Hierbij betrekken wij ook de locatie Vlierthonk. 2018 staat in het teken van planvorming en uitwerking.  

20 2018

218201

Ondersteunen bij het uitvoeren businessplan Elzenburg.

Uitgangspunt is dat JJC Elzenburg na 2018 wordt geëxploiteerd zonder gemeentelijke  financiële inbreng.  In 2018 wordt het businessplan voor JJC Elzenburg uitgewerkt.

22018

Hoe gaan we dit meten?

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Beoordeling Tevredenheid over voorzieningen
(waarstaatjegemeente.nl).

-

-

-

7

Deze indicator is vanaf 2018 nieuw ingevoerd