In Vught geven we al jaren hoge prioriteit aan thema’s, die impact hebben op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Hierbij valt te denken aan zaken als woninginbraak, geweld en diefstal. Ook het tegengaan van overlast en de leefbaarheid in de openbare ruimte vinden we belangrijk. We gaan daarbij pragmatisch te werk en zoeken regelmatig de grenzen op van wat kan en wat mogelijk is.

Om de politiecapaciteit voor deze thema’s zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten hebben de zes gemeenten in het politieteam ‘de Meierij’ in 2014 gezamenlijk de kadernota ‘Integrale Veiligheid 2015-2018’ vastgesteld. In 2018 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe kadernota 2019-2022. De nieuwe gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun prioriteiten op het gebied van veiligheid kenbaar te maken. Als input kunnen daarvoor de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017 worden gebruikt.

Voertuigcriminaliteit
Vught is in 2017 bij wijze van proef gestart met een ‘cameraschild’ rondom Vught. De uitvoering en evaluatie van de pilot zal grotendeels plaatsvinden in 2018. Op basis van de resultaten wordt besloten of en op welke wijze de pilot een vervolg krijgt.

Ondermijnende criminaliteit
De organisatorische aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt in 2018 verder geprofessionaliseerd. De samenwerking met Belastingdienst, OM en Politie is goed. In 2018 wordt ingezet op uitbreiding van de samenwerking met andere partners, zoals de Omgevingsdiensten, UWV, het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast wordt onderzocht of de gemeente in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit nauwer kan samenwerken met private partners.