Gemeentelijke kaders

  • Reglement van orde raadscommissies Vught 2014
  • Reglement van orde gemeenteraad Vught 2014
  • Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Vught 2014
  • Gedragscode gemeente Vught 2014
  • Verordening burgerinitiatief gemeente Vught 2014
  • Verordening raadplegend referendum gemeente Vught 2014

Wat willen we bereiken?

  • De gemeenteraad van Vught heeft grip op de regionale samenwerking.
  • De gemeenteraad van Vught heeft een actieve rol en geeft sturing bij een goede invoering van de Omgevingswet in Vught.
  • De burger heeft vertrouwen in het college van B&W.

Wat gaan we doen?

Activiteit

Toelichting

Wanneer

Aansluiten bij het plan van aanpak van de werkgroep griffiers “Grip”.

Het doel is om meer invloed en grip te hebben op regionale samenwerkingen.

2018

Bepalen van ambitieniveau Vaststellen van Omgevingsvisie
Vaststellen van Omgevingsplan

Op al deze momenten zal de raad actief richting geven aan de invoering van de omgevingswet.

2018

Het college hecht veel waarde aan het vertrouwen van de burger.
Indien na de verkiezingen het college in dezelfde samenstelling terugkeert, dan wordt het beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd.

Wellicht komt er na de verkiezingen een nieuw college, met nieuwe afspraken.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Vertrouwen burger in B&W

7,0

*

7,0

7,0

* gegevens over 2016 nog niet voorhanden