Gemeentelijke kaders

  • Taakstelling huisvesting vergunninghouders
  • Convenant maatschappelijke begeleiding vergunning en vergunninghouders (inclusief afspraken taakstelling)
  • Samenwerkingsafspraken Woonwijze-gemeente-Vluchtelingenwerk 2017

Wat willen we bereiken?

Vergunninghouders hebben zelfstandige huisvesting. Zij voelen zich in Vught snel thuis en participeren in onze samenleving.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Bieden van huisvesting aan vergunninghouders

Woonwijze stelt indien nodig 20 woningen beschikbaar aan vergunninghouders.

2e en 4e kwartaal

Participeren en integratie door middel van Vught-brede aanpak

Woonwijze, gemeente en Vluchtelingenwerk hebben afspraken gemaakt over integratie en participatie voor deze doelgroep (werk, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, opbouw sociaal netwerk). Daarbij betrekken we andere partijen zoals Welzijn Vught (o.a. taalcoaches).

2018

In 2018 worden alle in Vught wonende AMV’ers meerderjarig. De gemeente zorgt voor passende huisvesting.

  • Alle AMV-ers hebben huisvesting gevonden
  • Amv-ers volgen een scholingstraject en kunnen volwaardig meedoen aan de maatschappij, hierbij worden ze begeleid door Maatschappelijke Opvang Den Bosch.

 4e kwartaal

kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage gehuisveste vergunninghouders in relatie tot taakstelling.

100%

60%

100%

100%