Openbare ruimte

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verharding en verlichting

2.162

1.353

1.519

1.610

1.664

1.724

Groen

2.165

1.487

1.589

1.638

1.676

1.721

Riolering en afwatering

-180

-834

-599

-642

-657

-670

Verkeer

555

340

383

395

410

423

Rijksinfra

1.383

819

1.419

687

5.665

3.067

Totaal programma

6.085

3.165

4.311

3.688

8.758

6.265

Openbare ruimte

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verharding en verlichting

2.162

1.353

1.519

1.610

1.664

1.724

Groen

2.165

1.487

1.589

1.638

1.676

1.721

Riolering en afwatering

-180

-834

-599

-642

-657

-670

Verkeer

555

340

383

395

410

423

Rijksinfra

1.383

819

1.419

687

5.665

3.067

Totaal programma

6.085

3.165

4.311

3.688

8.758

6.265

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

8

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid

8

Verbeteringen openbare ruimte

10

10

10

10

Autonome ontwikkelingen   

8

Rioolheffing

-275

-118

-116

-111

Totaal programma

-265

-108

-106

-101

Toelichting

Verbeteringen openbare ruimte                        +10
Voor onze woonwijken is budget beschikbaar dat we voor kleine verbeteringen of aanpassingen in de openbare ruimte gebruiken. Dit op basis van verzoeken van bewoners.

Riolering                                 -275
De wijzigingen in de verslagleggingsregels van BBV hebben tot gevolg dat er voorwaarden zijn gesteld aan de toerekening van kosten. Het gaat hier om uren, overhead en rentelasten. Met name de toegerekende rentelasten aan de riolering dalen omdat het gemiddeld rentepercentage van onze leningenportefeuille is gedaald. De daling van 0,5% op een geïnvesteerd vermogen van circa 40 miljoen heeft tot gevolg dat we minder aan de riolering kunnen toerekenen.