Zorg, arbeid en inkomen

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lijkbezorging

14

2

0

0

0

-1

Integratie en inburgering

-52

51

42

43

44

45

Bijstandsverl/inkomensvrz/subsidies

1.655

834

972

986

1.000

1.014

Gem. armoede enschuldenbeleid

1.047

933

1.126

1.141

1.152

1.160

Reintegratie en Participatievrz

730

653

885

865

1.008

1.158

Sociale Werkvoorziening

4.915

4.510

4.131

3.877

3.605

3.442

WMO (Algem vrz en eerstelijnsloket)

2.935

3.026

2.882

3.056

3.079

3.123

Maatwerkvoorzieningen WMO

4.182

3.647

4.013

4.076

4.097

4.176

Totaal programma

15.426

13.656

14.051

14.044

13.985

14.117

Zorg, arbeid en inkomen

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lijkbezorging

14

2

0

0

0

-1

Integratie en inburgering

-52

51

42

43

44

45

Bijstandsverl/inkomensvrz/subsidies

1.655

834

972

986

1.000

1.014

Gem. armoede enschuldenbeleid

1.047

933

1.126

1.141

1.152

1.160

Reintegratie en Participatievrz

730

653

885

865

1.008

1.158

Sociale Werkvoorziening

4.915

4.510

4.131

3.877

3.605

3.442

WMO (Algem vrz en eerstelijnsloket)

2.935

3.026

2.882

3.056

3.079

3.123

Maatwerkvoorzieningen WMO

4.182

3.647

4.013

4.076

4.097

4.176

Totaal programma

15.426

13.656

14.051

14.044

13.985

14.117

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

5

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid

5

Armoedebestrijding kinderen

-60

-60

-60

-60

5

Structurele bijdrage Wijk GGD-er 

-78

-78

-78

-78

5

Huishoudelijke zorg 

-135

-135

-135

-135

5

Hulpmiddelen Wmo

135

135

135

135

5

Bonus beschutte werkplek

35

35

0

0

Autonome ontwikkelingen extern     

Veranderingen sociaal domein

5

Hogere kosten re-integratietrajecten agv grotere doelgroep

-148

-169

-218

-228

5

Taakstelling beschut werken

-102

0

0

0

5

Inzet dividend WSD

0

0

0

0

5

10% korting op inkoop trajecten bij WSD

30

30

30

30

Overige

5

Inkomensvoorzieningen

30

30

30

30

5

Decentralisatie participatiewet 

-1

-12

-29

-64

5

Kosten bijzondere bijstand

-75

-75

-75

-75

5

Lagere eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo

-200

-200

-200

-200

Totaal programma

-568

-499

-600

-644

Toelichting

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Inzet extra middelen voor bestrijding armoede bij kinderen                  -60
In Vught groeien enkele honderden kinderen op in armoede. Hoewel we een aantal voorzieningen hebben, blijkt het heel moeilijk om alle kinderen daarmee te bereiken. Vooral wanneer de ouders geen door de gemeente verstrekte uitkering hebben, maar bijvoorbeeld een laag inkomen uit werk. Dat geldt niet alleen in Vught, maar overal in Nederland. Daarom stelt het Rijk met ingang van 2017 aan de gemeenten structureel extra middelen beschikbaar voor preventie en bestrijding van armoede bij kinderen. Voor Vught gaat het om een uitkering van € 80.000 (zie ook de toelichting bij de gemeentefondsuitkering), dat overigens geen verplicht gelabelde uitkering is.
We gaan de uitdaging aan om met minder middelen het beoogde resultaat te halen.

Deze middelen zetten we in ieder geval in voor:
Zwemlessen: het Jeugdsportfonds ondersteunt alleen zwemlessen door verenigingen. Stichting Leergeld zorgt nu dat kinderen ook bij Laco kunnen leren zwemmen
Daarnaast verwachten we door het vereenvoudigen van de aanvragen verwachten een groter beroep op het Kindpakket en de Meedoen-regeling.

In de komende periode zullen we de aanbevelingen uit het onderzoek van regiegroep armoede naar vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede gaan verder uitwerken en zullen we samen met de regiegroep een bijeenkomst organiseren voor alle betrokken organisaties. Hieruit voortvloeiende activiteiten en mogelijke noodzakelijke inzet van middelen laten we terugkomen in burap II.

WMO
Wijk GGD                                 - 78
De wijk GGD’er is een, inmiddels zeer succesvolle, functie op het snijvlak van zorg en veiligheid in de gemeente Vught. Door de wijk GGD’er is het netwerk op het gebied van zorg en veiligheid voor de kwetsbare doelgroep sterk ontwikkeld. Op casuïstiek niveau kan nu goed geschakeld worden tussen betrokkenen, de WijkGGD’er/ Wegwijs+, de politie, en zorgorganisaties. In de pilotperiode is de WijkGGD’er gefinancierd door de GGD, het ministerie en de gemeente Vught. Voor de structurele financiering is het voorstel een combinatie te maken tussen investering door de GGD (opnemen in het basispakket, betrekken van andere Meierijgemeenten en opnemen van landelijke financieringsmogelijkheden) en een bijdrage van de gemeente Vught. Concretisering van de benodigde bijdrage vanuit de gemeente komt in een raadsvoorstel in de 2 e helft van 2017.

Maatwerkvoorziening WMO
Huishoudelijke zorg                           - 135
                                                                    +135
Begin 2017 zijn met de aanbieders Huishoudelijke Hulp afspraken gemaakt over de levering van extra inzet voor incidentele schoonmaakklussen voor maximaal 8 uur per jaar per cliënt.
Hiermee kan de hulp vanaf het voorjaar 2017 schoonmaaktaken oppakken waar deze doorgaans te weinig aan toe komt. Cliënten hoeven hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. We verwachten dat het merendeel van de 500 personen met hulp in de huishouding hiervan gebruik zal maken. De extra inzet geldt vooralsnog voor de duur van 3 jaar.

Daarnaast willen we vanaf 2018 de regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) voor mantelzorgers continueren, omdat we het belangrijk vinden deze groep te ondersteunen.
De totale meerkosten van de extra inzet en voortzetting HHT voor mantelzorgers van totaal
€ 134.600 zijn niet opgenomen in de begroting.
Ter dekking van deze kosten zetten we de budgettaire ruimte in die in 2017 binnen de Wmo beschikbaar komt door de aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen. We verwachten daarmee de totale meerkosten te kunnen opvangen. Hoewel het om hetzelfde beleidsveld gaat is er de keuze om het aanbestedingsvoordeel hiervoor in te zetten.

Bonus beschutte werkplek                           +35
Per beschut werkplek ontvangen we tot en met 2019 een bonus van € 3000. Voor 2017 is afgesproken dat wij deze bonus toekennen aan de WSD. Voor 2018 en 2019 gaan we over deze afspraken in gesprek om deze aan te passen. Uiteraard om de afgesproken resultaten te behalen.

Re-integratie en participatievoorzieningen                     
Re-integratie trajecten                              -148
Door de komst van de Participatiewet zijn we verantwoordelijk geworden voor een grotere en complexere doelgroep. Steeds vaker zien we zwaardere ondersteuningsvragen. Dit betekent dat er meer inzet nodig is om iemand te laten participeren. Hierdoor verwachten we een toename van het aantal en de duur van trajecten. Hieronder vallen onder andere de trajecten van het transitiearrangement met de WSD en trajecten bij andere aanbieders. De Rijksbijdrage stijgt, maar deze stijging is niet in lijn met de verwachte stijging in kosten. We verwachten daarom in 2018 e.v. een tekort van € 148.000.

Omdat we 60% van ons re-integratiebudget bij de WSD verwachten te besteden ontvangen we een korting van 10% op het bestede bedrag. We verwachten daarmee een korting van € 30.000 te ontvangen.                                 +30

Beschutte werkplekken                              -102
Vanaf 1 januari 2017 geldt een wettelijke taakstelling voor het realiseren van beschut werkplekken. Hiervoor ontvangen we onvoldoende middelen vanuit het Rijk. In 2017 realiseren we naar verwachting 6-9 beschut werkplekken, in 2018 komen hier nog 5 beschut werkplekken bij. Deze regeling brengt een grote financiële verplichting mee, die per jaar oploopt aangezien het om langlopende dienstverbanden gaat. Voor de begeleidingskosten hierbij is op dit moment geen dekking in de begroting. De verwachte kosten in 2017 bedragen € 65.000, voor 2018 zullen we naar verwachting 11-14 beschut werkplekken financieren, dit komt uit op
circa €80.000 - €102.000.

Door nieuwe wetgeving zoals de verplichting beschut werk te realiseren en door een grotere en complexere doelgroep uitkeringsgerechtigden verwachten we structureel een tekort op het re-integratiebudget. De stijging van het re-integratiebudget staat niet in verhouding tot de nieuwe taken en een grotere doelgroep. Het beeld dat er structureel middelen tekort komen bij het re-integratiebudget zien we landelijk ook terug. Het is daarom onvermijdelijk dat er de komende jaren door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld wordt. We monitoren de ontwikkelingen nauwgezet.

Inkomensvoorzieningen gemeentelijk tekort                      +30
Structureel is in onze meerjarenbegroting rekening gehouden met een tekort van
€  339.000 ten opzichte van de Rijksbijdrage voor de inkomensvoorzieningen (10%).
Inmiddels is de regelgeving ten aanzien van de vangnetuitkering gewijzigd. Het Rijk draagt, indien er een tekort is tussen de 5 en 10%, voor de helft bij in de gemeentelijke kosten voor de inkomensvoorzieningen. Uitgaande van een maximaal tekort van 10 % en de voorlopige rijksbijdrage voor 2017 betekent dit dat er een vergoeding optreedt vanaf een tekort van € 309.000.

Kosten bijzondere bijstand                                      -75
We verwachten dat de kosten van de bijzondere bijstand structureel circa € 75.000 boven de begroting uitkomen, gelet op het beslag in 2015 en 2016. Dit wordt, zoals overal in het land, vooral veroorzaakt door de stijging in de kosten voor bewindvoering.

Maatwerkvoorziening WMO
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO                          - 200

De inkomsten uit de eigen bijdrage zijn in 2016 t.o.v. 2015 verder afgenomen. Dit is een regionale trend en te verklaren door de afname van het aantal cliënten met hulp bij het huishouden en het gebruik van de PGB voorziening. We verwachten dat het lagere eigen bijdrage niveau structureel is. Daar we reeds eerder het gebruik van Wmo voorzieningen hebben afgeraamd, kan dit lagere gebruik van deze voorzieningen niet ter dekking worden ingezet.

We verwachten dat in 2017 de eigen bijdrage verder zal afnemen door diverse landelijke en lokale maatregelen die in 2017 ingevoerd zijn. Hiervoor hebben we als gemeente compensatie ontvangen in de sociaal domein uitkering Wmo. We verwachten daarom deze verdere afname binnen het budget te kunnen opvangen.