Gemeentelijke kaders

Wat willen we bereiken?

  • Een schone, hele en veilige woon-, werk- en leefomgeving.  
  • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer.
  • Goede openbare verlichting met een laag energieverbruik.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Gebiedsgericht en specifiek onderhoud van de verharding en de verlichting.

Voor de gebiedsgerichte projecten wordt verwezen naar par. 2.4. (riolering). De MOR projecten pakken we verspreid over 2018 op.
Sectoraal richten we ons primair op het onderhoud van asfaltwegen en fietspaden en stroken.
We vervangen lampen met hoge vermogens (SOX) door energiezuinigere verlichting.

2018

Actualiseren van het beheerplan openbare verlichting.

2e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tevredenheid burger over woonomgeving.                         

1)

7,5

7,5

7,5

Tevredenheid burger over wegen, straten en pleinen in de directe woonomgeving.

1)

7,0

7,0

7,0

Tevredenheid burger over wegen en fietspaden.

1)

7,0

7,0

7,0

Tevredenheid burger over straatverlichting in de directe woonomgeving

1)

7,5

7,5

7,5

Energieverbruik OV in 1.000 kWh

845

853

847

846

1 ) De effectindicatoren worden een keer in de twee jaar gemeten.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal storingen OV in stuks

160

138

175

130