Gemeentelijke kaders

 • Structuurvisie Vught (2013)
 • Nota Recreatie & Toerisme (2011)
 • iDOP Cromvoirt (2012)
 • Gebiedsvisie ‘Buitengebied’ (2012)
 • Visie en uitvoeringsprogramma erfgoed en vrijetijdseconomie, december 2016

Wat willen we bereiken?

 • Meer bezoeken, overnachtingen en bestedingen door toeristen in Vught.
 • Versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid.
 • De samenwerking tussen de toeristisch-recreatieve ondernemers stimuleren.
 • Het verbinden van en het geven van (boven)regionale bekendheid aan de ‘schatten’ van onze gemeente door samen te werken met ’s-Hertogenbosch en het ommeland.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Promoten van Vught

Als trekker samen met belanghebbenden verder ontwikkelen van www.bezoekvught.nl en (wandel)apps om Vught blijvend te promoten.

2018

Stimuleren en begeleiden van product- en arrangementontwikkeling voor onze doelgroep(en)

Actief ondernemers bij elkaar brengen en initiatieven stimuleren om tot resultaten te komen:

 1. Actief participeren in de Zuiderwaterlinie
 2. Actief participeren in Linie 1629 (Hollandsche Dijk)
 3. Uitdragen van kansen binnen het programma “Het europees jaar van het erfgoed”
 4. Als partner realiseren van een ludieke verbinding met
  ’s-Hertogenbosch
 5. Onder regie realiseren van camperplaatsen
 6. Stimuleren van het vergroten van evenementen zoals de open monumentendag.
 7. Als partner realiseren van verbindingen tussen enkele schatten van Vught.

8.   Als trekker mogelijkheden
     onderzoeken van een bredere inzet      
     van de buurtbus (hop on hop off).

2018

2018

2018

3e kwartaal

4e kwartaal

4e kwartaal

2e kwartaal

2e kwartaal

1e kwartaal

Organiseren van netwerkbijeenkomsten met belanghebbenden.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om onder regie van de gemeente belanghebbenden te stimuleren en faciliteren om invulling te geven aan activiteiten in relatie tot de visie op erfgoed en vrijetijdseconomie.

Ieder kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal overnachtingen

120.273

146.959

1)

125.000

1) Indicator is opgenomen met ingang van de programmabegroting 2018. In 2016 was het Jeroen Bosch jaar. Dit heeft een tijdelijke impuls gegeven aan het aantal overnachtingen.