Gemeentelijke kaders

  • Marktverordening Vught, 2011
  • Evenementennota, 2012
  • Plan van aanpak Centrum Management Vught, mei 2012
  • Visie centrum Vught: Let the game begin!, maart 2016

Wat willen we bereiken?

  • Het stimuleren van het economische klimaat en de economische ontwikkelkracht van Vught.
  • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van Vught om te wonen, werken, leven en zowel zakelijk als toeristisch te bezoeken.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Ontwikkelen van het merk Vught.

In een beschrijving vastleggen wat de identiteit en de positie van Vught als merk zijn. Als trekker geven we hier met een select gezelschap van primaire belanghebbenden invulling aan.

2e kwartaal

Intensiveren samenwerking onder de titel Vught Vooruit

Door het intensiveren van de samenwerking van gemeente met lokaal belanghebbenden de economische ontwikkelkracht bundelen en sterker maken. We zetten de 1e stappen tot inrichting van een organisatiestructuur.

4e kwartaal

Ontwikkelen van het centrum

Vanuit regie en participatie stimuleren van de ambities tot een toekomstbestendig bloeiend en bruisend centrum.
We gaan de constructie met het centrummanagement evalueren en waar nodig wijzigen.
We maken in samenspraak met belanghebbenden een bidbook voor Vught (centrum).

2e kwartaal

3e kwartaal

Intensiveren deelname in Stichting AgriFood Capital.

Inzetten met lokale externe belanghebbenden op actieve deelname en inbrengen van initiatieven in AFC met bijzondere aandacht voor de Vughtse ambities op Zorgeconomie.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Aantal arbeidsplaatsen (bron: lisa.nl)

11.920

11.602

12.200

12.300

Aantal bedrijven (bron: lisa.nl)

1.970

1.850

2.000

2.000

Bezettingspercentage marktplaatsen

95%

95%

95%

95%

MKB-vriendelijkste gemeente Noord-Brabant (bron: Lexnova)

1)

322)

302)

282

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tevredenheid over winkelaanbod (bron: rapport waarstaatjegemeente)

7,8

7,83)

8,03)

7,83

1) Indicator is opgenomen met ingang van de programmabegroting 2016.
2) Meting is in 2016 uitgevoerd.
3) Meetgegevens van deze indicator zijn een keer in de twee jaar beschikbaar. Volgende meting     in 2017.