Gemeentelijke kaders

  • Beleidsplan Wmo
  • Verordening Wmo Vught 2017 (raad december 2016)
  • Nadere regels en beleidsregels Wmo Vught 2017
  • Inkoopkader Wmo (2017)

Wat willen we bereiken?

  • Iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, doet mee aan de samenleving. Zelfstandig wonen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer wordt waar nodig ondersteund. Iedereen heeft mogelijkheden tot ontmoeting, activiteiten en een zinvolle daginvulling.
  • Daar waar mogelijk is de ondersteuning (collectief) dichtbij mensen georganiseerd en is de toegang laagdrempelig.
  • Inwoners van Vught die in contact zijn geweest met Wegwijs+ zijn tevreden over de informatie, de dienstverlening en geboden ondersteuning.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Monitoren en waar nodig bijstellen van de toegang Wegwijs+ [1]).

Eind 2017 is het toegangsproces van Wegwijs+ aangepast. Doel van deze aanpassing is de inwoners zo snel mogelijk op weg te helpen en vragen integraal te benaderen. In 2018 evalueren we de nieuwe werkwijze.

2e kwartaal

Uitvoeren regiovisie Beschermd Wonen.

De regiovisie Beschermd Wonen vraagt lokale uitrol in de Meierijgemeenten. Lokaal zetten gemeenten in op:

  • het voorkomen van (onnodige) instroom in de opvang en beschermd wonen.
  • flexibele woonvormen, waarbij scheiden van wonen en zorg het uitgangspunt vormt en zorg indien nodig gemakkelijk op- of afgeschaald kan worden, zonder dat de cliënt hoeft te verhuizen.
  • Besluitvorming over een voorziening voor Langdurig Verblijf in de Meierij.

 2018

1e kwartaal

Bespreken solidariteitsprincipe regio Meierij inkoop Wmo.

De regio Meierij financiert gezamenlijk de specialistische hulp Wmo. In de regio zijn verschillen tussen de gemeenten in de toename van het aantal cliënten en daarmee het gebruik van de specialistische hulp. In 2018 stelt de regio dit solidariteitsprincipe aan de orde.

4e kwartaal

Transformatie dagbesteding.

In Meierijverband zetten we in op de transformatie van de dagbesteding. Dit doen we vanuit de gedachte van de inclusieve samenleving en het financieel beheersbaar houden van de kosten voor specialistische hulp. Er is een plan opgesteld waaraan gemeenten zowel op regionaal als op lokaal niveau een bijdrage leveren.

2018
(diverse deelprojecten)

Stimuleren wijkgericht aanbod dagactiviteiten

Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaand aanbod. We gaan uit van de vraag van inwoners. We werken hiervoor samen met andere partijen(o.a. Samen Sterk in de Wijk). Directe relatie met wijkpunten en sport (progr. 4) en arbeidsmatige dagbesteding (par. 2.2).  

                 2018

Doorontwikkeling maatschappelijke steunpunten.

De Stenen Hut is maatschappelijk steunpunt met zowel een lokale als een regionale functie. Samen met Reinier van Arkel werken we, in lijn met het beleid wijkpunten, aan transformatie van deze voorziening. Dit is een van de deelplannen uit de transformatie dagbesteding.

       3e kwartaal

33i33e k3e==wartaal3e

Werken aan een dementievriendelijke gemeenschap

O.a. deelnemen aan Dementienetwerk Vught. Met Alzheimer Nederland overleggen over mogelijkheid van een Alzheimercafé in Vught.

       3e kwartaal

1 ) Dit geldt voor Wegwijs+ in de volle breedte, niet alleen voor de Wmo.

[1]  Dit geldt voor Wegwijs+ in de volle breedte, niet alleen voor de Wmo.

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage bezwaren tegen besluiten van Wegwijs+ waarvoor in minnelijk traject een oplossing gevonden is. 2)

47%

*

60%

2 )Dit is een nieuwe effectindicator vanaf 2018, daarom is in 2017 geen begroot percentage genoemd.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage inwoners meer zelfredzaam na geboden ondersteuning .

78%

80%

Rapportcijfer tevredenheid voor oppakken van hulpvraag door Wegwijs+.

6,8

7,5

Percentage inwoners dat weet waar zij moeten zijn met een hulpvraag.

73%

80%