Gemeentelijke kaders

  • Cultuurnota Verbinden en Vernieuwen (raad januari 2008)
  • Subsidieverordening gemeente Vught 2017-2020
  • Beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie 2017-2020

Wat willen we bereiken?

  • Divers cultuuraanbod.
  • Kinderen al op jonge leeftijd in aanraking laten komen met kunst en cultuur.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Laten uitvoeren bibliotheekfunctie in DePetrus.

Door bibliotheek Den Bosch met behoud van de lokale signatuur.

1e kwartaal

Opstellen van een activiteitenplan binnenschoolse cultuureducatie.

In overleg met Plaza Cultura. Bijzondere aandacht is er voor samenwerking met en tussen lokale culturele organisaties.

1e kwartaal

Regisseren van een toegankelijk aanbod cultuureducatie.

Samen met het culturele veld uitbouwen van een netwerk dat garant staat voor een structureel en divers lokaal aanbod voor cultuureducatie.

2018

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

1. Waardering van de burger voor cultuur    

6,8

G

6,8

6,8

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Eenmalige culturele activiteiten

10

16

10

12

Aantal leden bibliotheek

6.212

6.275

5.100

6.200

Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar

3.479

4.073

2.800

3.500

Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie

675

674

700

700