Gemeentelijke kaders

Visie op (onderwijs)huisvesting (raad december 2008)

Wat willen we bereiken?

Er zijn voldoende onderwijsgebouwen en gymgebouwen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Deze gebouwen zijn in een behoorlijke staat van onderhoud, adequaat ingericht en worden effectief beheerd. De schoolgebouwen sluiten qua omvang en kwaliteit aan op de behoefte.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Realiseren IKC Elzenburg

Het IKC Elzenburg wordt medio 2018 opgeleverd en in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen.
Als deze school is opgeleverd is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) volledig uitgevoerd en afgerond.

3e kwartaal

Huisvesten leerlingen Het Kwartier

Het aantal leerlingen op de scholen in het Stadhouderspark (Molenven en Koningslinde) blijft groeien.
We nemen maatregelen om dit te ondervangen.

1e helft jaar

Realiseren uitbreiding De Zwengel

Start van de bouw begin 2018.

1e helft jaar

Actualiseren verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Op basis van een aantal wijzigingen door de VNG

2e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage scholen voor primair- en speciaal onderwijs dat voldoet aan normering Meerjaren Onderhoudsprogramma.

73%

82%

82%

100%