Gemeentelijke kaders

  • Convenant voor en vroegschool (juni 2015)

Wat willen we bereiken?

Leerlingen verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie. Hieronder verstaan we een diploma op minimaal havo- of MBO2-niveau.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Regisseren van de aansluiting transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs

De gemeente heeft een regierol. Hiervoor is een regionaal overleg (ambtelijk en bestuurlijk) georganiseerd. Dit doen we met vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten.  

2018

Opstellen van een nieuw kader Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Dit in het verlengde van wijzigingen in het Rijksbeleid. Hierin betrekken we ook de peuteropvang.

4e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie gebaseerd op jeugd volgsysteem van het Regionaal Bureau Leerplicht.

1,3%

1,8%

1,5%

1,5%