Gemeentelijke kaders

  • Plan van aanpak Transformatie jeugd 2017

Wat willen we bereiken?

Lokaal jeugdbeleid:

  • Handhaving en versterken van een goed basisaanbod voor alle kinderen, jeugdigen en ouders in Vught.
  • Meer activiteiten in Vught en betere aansluiting bij de jeugdigen door toename van het aantal initiatieven voor en/of door jeugdigen.
  • Een grote diversiteit van aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen in jongerencentrum Elzenburg.

Jeugdzorg:

  • Een preventieaanbod dat in samenhang aangeboden wordt en aansluit bij de actualiteit.
  • Voldoende aanbod van preventieve instrumenten: jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen, informatie en advies en lichte ondersteuning en hulpverlening verder door ontwikkelen.
  • Van alle verwijzingen naar specialistische jeugdzorg wordt het percentage verwijzingen door Wegwijs+ groter t.o.v. verwijzingen door huisartsen.
  • Verschuiving van gebruik van zwaardere specialistisch jeugdzorg naar minder zware specialistische jeugdzorg.
  • Verschuiving van lichte gespecialiseerde jeugdzorg naar ondersteuning vanuit Wegwijs+ of voorliggend veld.
  • Speciale aandacht voor de doelgroep kwetsbare jongeren 16-27 jaar. Met integrale afstemming van participatiewet, onderwijs en jeugdzorg.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Verder optimaliseren van het team Wegwijs+

Uitvoering van de activiteiten uit het plan “Versterking van de lokale toegang” dat eind 2017 gereed is. Het team is nog meer ingericht om lichte ondersteuning te bieden en/of tot een nog passender aanbod te adviseren.

Permanent
2018

Realisatie van een goede overgang ondersteuning etc. voor jongeren die 18 worden.

Overgang moet zodanig ingericht zijn dat voor jongeren die 18 worden hier zo min mogelijk “hinder” van ondervinden.

1e kwartaal

Uitvoering transformatie-opgave jeugdzorg en vertaling naar Vughtse situatie

Onder meer verbeteren toegang door versterking samenwerking met huisartsen, onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk Divers en leerplicht

4e kwartaal

Versterken van de samenwerking tussen samenwerkingsverband(SWV) onderwijs en Wegwijs+.

SWV, Wegwijs+ en ouders werken nog meer samen en stemmen af bij totstandkoming ondersteuningsplan/klantplan.  

3e kwartaal

Ontwikkelen integraal plan voorlichting en preventie activiteiten.

Door de afstemming voorkomen we versnippering van deze activiteiten en zal de effectiviteit vergroten.

2e kwartaal

Uitvoeren van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Versterken van de deskundigheid van VVE-leidsters (op het gebied van taal) door inzet van middelen voor scholingstrajecten.

4e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Percentage van totaal aantal verwijzingen naar jeugdzorg door huisartsen.

35%

35%

30%

Percentage klantplannen waarbij is samengewerkt met Samenwerkingsverband.

5%

8%

15%