Leefbaarheid

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gedeprivatiseerde accommodaties

0

0

0

0

0

0

Openbaar bibliotheekwerk

527

515

527

535

543

552

Sociaal - cultureel werk

684

668

814

826

840

855

Volksgezondheid

419

460

465

493

503

510

Kunst & Cultuur

984

907

1.029

1.046

1.063

1.072

Sport

417

332

387

393

400

407

Gemeentelijke accommodaties

1.758

1.274

329

284

344

347

Beheer sportaccommodaties

0

0

791

914

934

933

Beheer overige accommodaties

0

0

25

13

13

13

Totaal programma

4.789

4.156

4.367

4.504

4.640

4.689

Leefbaarheid

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gedeprivatiseerde accommodaties

0

0

0

0

0

0

Openbaar bibliotheekwerk

527

515

527

535

543

552

Sociaal - cultureel werk

684

668

814

826

840

855

Volksgezondheid

419

460

465

493

503

510

Kunst & Cultuur

984

907

1.029

1.046

1.063

1.072

Sport

417

332

387

393

400

407

Gemeentelijke accommodaties

1.758

1.274

329

284

344

347

Beheer sportaccommodaties

0

0

791

914

934

933

Beheer overige accommodaties

0

0

25

13

13

13

Totaal programma

4.789

4.156

4.367

4.504

4.640

4.689

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

4

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid

4

Wijksteunpunt de Petrus

-20

-20

-20

-20

4

Aanpassing subsidieafspraken irt wijksteunpunt 

20

20

20

20

Autonome ontwikkelingen      

4

Extra kosten GGD ivm vaccinatieprogramma

0

-20

-20

-20

4

Zwerfdieren

5

5

5

5

4

Onderhoud kunstgrasvelden

-8

-8

-8

-8

Totaal programma

-3

-23

-23

-23

Toelichting

Wijksteunpunten                             - 20
                                   +20
Voor de ontwikkeling van wijksteunpunten ligt veel initiatief bij partijen en organisaties die wijksteunpunten mogelijk maken. Wij hebben als gemeente een faciliterende rol om organisaties hierin te ondersteunen. Structureel ramen wij een bijdrage om deze faciliterende rol waar te maken. Hierbij wordt ook uitvoering gegeven aan de motie van de raad om een wijksteunpunt te realiseren in de Petruskerk.
De financiële dekking vinden we binnen de te maken subsidieafspraken met de betrokken maatschappelijke instelling.

Gezondheidsbeleid                              0
In de meerjarenraming 2018 -2020 van onze gemeente staat voor 2019 een bijdrage aan de GGD van € 780.156. In de Kadernota 2018 van de GGD staat voor 2019 een prognose van € 800.479 als bijdrage van Vught. De in de prognose van de GGD opgenomen bijdrage is inclusief de kosten van het rijksvaccinatieprogramma. Het gemeentefonds zal met ingang van 2019 verhoogd worden in verband met de kosten van het rijksvaccinatieprogramma. We verwachten dat hiermee de hogere bijdrage aan de GGD te kunnen compenseren.

Volksgezondheid                              +5
De laatste jaren zijn er minder zwerfdieren waardoor de vergoeding aan het dierenasiel lager is.

Gemeentelijke accommodaties                           -8
Kunstgras
Vanaf 2016 is er een, en vanaf 2017 zijn er twee kunstgrasvelden bijgekomen waardoor structureel kosten geraamd moeten worden voor het jaarlijks onderhoud van de 2 extra kunstgrasvelden.