Veiligheid

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brandweer en rampenbestrijding

1.236

1.275

1.311

1.329

1.348

1.369

Openbare orde en veiligheid

630

373

346

352

358

367

Totaal programma

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Veiligheid

Realisatie

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brandweer en rampenbestrijding

1.236

1.275

1.311

1.329

1.348

1.369

Openbare orde en veiligheid

630

373

346

352

358

367

Totaal programma

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Verrekening met reserves

0

0

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

Na verrekening met reserves

1.866

1.648

1.657

1.681

1.706

1.736

 

2

Ontwikkelingen   x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid en aanpassingen bestaand beleid

2

Veiligheidsmonitor

0

11

0

0

Autonome ontwikkelingen      

Totaal programma

0

11

0

0

Toelichting

Veiligheidsmonitor                              +11
Over de Veiligheidsmonitor is afgesproken hier eens in de twee jaar aan deel te nemen. Deze afspraak kan worden heroverwogen. Dit levert een besparing op van € 11.000 in 2019. Voorgesteld wordt hiermee te stoppen en in het vervolg gebruik te maken van de politiemonitor.