Gemeentelijke kaders

  • Afvalstoffenverordening Vught (2017)
  • Evaluatie milieustraat en afvalinzameling (2016)
  • Afvalbeleid 2016

Wat willen we bereiken?

Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van
'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Doel is hooguit 75 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020.

Wat gaan we doen?

Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoering geven aan het, nieuw, vastgestelde afvalbeleid.

We sturen afvalbeleid bij aan de hand van de pilots 100/100/100 en hoogbouw.
We maken gebruik van social return in de uitvoering van ons afvalbeleid.

RIB regionale inzameling van kunststoffen en drankenkartons.

2018

2e kwartaal

Uitvoeren van project ‘Zwerfafval heeft een thuis’.

We voeren communicatiecampagne's uit gericht op beter gebruik afvalbakken, bewustwording hangjongeren, vermindering zwerfvuil in winkelgebieden.

Ondersteunen van de organisatie zwerfvuildag door Maurick College.

Monitoring acties en financiële verantwoording naar afvalfonds.

1e en 3e kwartaal

2e  kwartaal

4e kwartaal

Hoe gaan we dit meten?

Effectindicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Huishoudelijk restafval van totale huishoudelijke afvalstroom (in %)

30%

30%

28%

27%

Scheidingspercentage op de milieustraat

90%

90%

92%

93%

Aantal meldingen over zwerfvuil

336

298

<275

<250

Tevredenheid burger over de afvalinzameling

8,2

1)

8,0

8.0

1 ) De effectindicatoren worden een keer in de twee jaar gemeten.

Prestatie-indicatoren

Realisatie

Begroot

2015

2016

2017

2018

Tonnage ingezameld gft-afval

1.636

1.652

1.800

2.000

Tonnage ingezameld restafval

3.028

2.974

2.500

2.300

Tonnage gescheiden ingezamelde verpakkingskunststoffen

425

479 2)

500

525

Tonnage ingezameld papier

1.736

1.672

1.700

1.650

Tonnage ingezameld glas en blik

930

910

925

925

Tonnage ingezameld op de milieustraat

2.134

2.563

1.900 3)

2.700

Tonnage verwijderd illegaal gestort vuil

33

14

<40

<35

2 ) Vanaf 2016 zijn kunststof én drankenkartons ingezameld.
3 ) Bij de begroting 2017 was de toenemende afvalstroom nog niet duidelijk.